Головна

Ласкаво
просимо на нашу
кафедру
Меленко Сергій Гаврилович

Юрист-міжнародник – це покликання, за яким студент і майбутній фахівець має найамбітнішу мету – змінити світ на краще. Починаючи із 2017-2018 навчального року на базі юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича поряд із підготовкою бакалаврів та магістрів за спеціальністю «081 Право» за галуззю знань «08 Право» розпочинається підготовка фахівців за спеціальністю «293 Міжнародне право» за галуззю знань «29 Міжнародні відносини» – на бакалаврському (80 ліцензійних місць) та магістерському (25 ліцензійних місць) рівнях (Протокол засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2016 троку № 29/1 та Наказ Міністерства освіти і науки України № 1508л від 09 грудня 2016 року).

Випусковим підрозділом юридичного факультету за спеціальністю «293 Міжнародне право» є кафедра Європейського права та порівняльного правознавства.

Згідно п.21 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 у редакції від 11.02.2017 року «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями «081 Право», «293 Міжнародне право» на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти «магістр», можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність вищої юридичної освіти.

Упродовж навчання за спеціальностями «081 Право» та «293 Міжнародне право» студенти стають учасниками захоплюючого процесу пізнання права на різних рівнях та у різноманітних контекстах, збагачуючи свій загальний культурний та інтелектуальний потенціал. Спектр застосування отриманих знань і умінь за спеціальністю «293 Міжнародне право» дуже різноманітний: міжнародна цивільна служба в міжнародних міжурядових організаціях; державна служба в органах законодавчої, виконавчої та судової влади України; нотаріат та адвокатура; робота в дипломатичних та консульських представництвах, постійних та тимчасових міжнародних місіях; служба у транснаціональних корпораціях, банківських установах, проектах з іноземними інвестиціями; морських та річкових портах і митницях; правоохоронних органах. Юристи-міжнародники в сучасних умовах є надзвичайно затребуваними на ринку праці. Досвід показує, що спеціалістами у галузі міжнародного права зацікавлені не лише споживачі послуг у сфері українського права, а й представництва міжнародних організацій, бізнес-структури, правоохоронні органи тощо. Потреба в таких фахівцях в Україні є досить вагомою, а євроінтеграційний курс, який було визначено у нашій державі у ролі основного, у сучасних умовах лише підтверджує сказане.

Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства відкрита для спільних міжнародних освітніх проектів і програм та підтримує відповідні ініціативи як з боку студентів, так і викладачів. В умовах розвитку інтеграційних процесів глобального і регіонального рівня ми робимо свій внесок до численних напрямів співробітництва та обміну досвідом із провідними юридичними факультетами й кафедрами в рамках національного та міжнародного партнерства. З цією метою при кафедрі створено та успішно функціонує науково-дослідний центр правового забезпечення транскордонного співробітництва. Для поглиблення знань у сфері міжнародного права при кафедрі Європейського права та порівняльного правознавства працює відповідний студентський гурток, а задля удосконалення практичних навиків у сфері права до послуг студентів функціонує новостворена лабораторія риторики.

Навчальні програми кафедри постійно удосконалюються з метою відповідного реагування на об’єктивні політичні та нормативні зміни, які відбуваються у міжнародно-правових відносинах як у сфері публічного, так і приватного права. Основні навчальні дисципліни кафедри, окрім основних юридичних дисциплін, розподіляються за наступними напрямками: міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, європейське право, право Європейського суду з прав людини, дипломатичне та консульське право, порівняльне правознавство та ін.

Ще однією принциповою перевагою для студентів спеціальності «293 Міжнародне право» є та обставина, що для них навчальним планом передбачене глибоке спеціалізоване вивчення англійської та німецької мов, а це, в свою чергу, робить випускників спеціальності «293 Міжнародне право» ще більш конкурентоздатними на ринку праці у сфері права.

Наше кафедральне кредо:

«Homines, dum docent, discunt» -
«Люди, навчаючи, вчаться»

Ми є прогресивною, креативною та згуртованою командою і ви можете розділити з нами наші успіхи, якщо приєднаєтесь до нас на цьому важкому, але захоплюючому шляху.

Доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри Європейського права та
порівняльного правознавства
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

СЕРГІЙ ГАВРИЛОВИЧ МЕЛЕНКО

English:

Welcome
to the Department of the European Law and
Comparative Law Studies
Меленко Сергій Гаврилович

An expert in International Law is a calling, which will help students and future specialists achieve their most ambitious goal – to change the world for the better. Starting with the academic year 2017-2018, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, together with the preparation of Bachelors and Masters in specialty “081 Law” in the field of knowledge “08 Law’, will conduct professional training of students in specialty “293 International Law” in the field of knowledge “29 International Relations” on Bachelor (80 licensed vacancies) and Master (25 licensed vacancies) levels (the Protocol of the Sitting of the License Committee of the Ministry of Education and Science of Ukraine on December 7, 2016 № 29/1 and the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 1508 on December 9, 2016).

The Department of European Law and Comparative Law Studies will be the graduating body of the Faculty of Law in specialty “293 International Law”.

According to the p. 21 of the Resolution of the Cabinet of Ministers on April 29, 2015 № 266 in edition of February 11, 2017 “About the Approval of the List of Fields of Knowledge and Specialties, Studied by the Higher Education Trainees”, persons, who have obtained the higher education in specialties “081 Law” and “293 International Law” on the first (Bachelor) and second (Master) levels of higher education, may occupy positions or perform types of activities, whose qualification requirements presuppose the possession of higher education certificate in Law.

In the course of their studies, the students will become active participants of a thrilling process, whereby they will learn Law on different levels and in various interpretations, thus enriching their overall cultural and intellectual potentials. The range of spheres, where the students will be able to apply the acquired knowledge and skills in specialty “293 International Law”, is very diverse. These are international civil servitude in international inter-governmental organizations; state servitude in the bodies of legislative, executive and judicial power of Ukraine; notaries and solicitor offices; the work in diplomatic and consulate missions, permanent and temporary international missions; the servitude in transnational corporations, banking institutions and participation in projects with foreign investments; sea and river ports, customs; police. Today, the experts of International Law are in a great demand at the labor market. Not only the service customers in the field of Ukrainian Law might employ them, but also the missions of foreign organizations, business firms, police, etc. The need for such specialist is also quite significant in Ukraine, and the European integration vector of development, proclaimed by our country, is an excellent proof.

The Department of European Law and Comparative Law Studies is open for joint international educational projects and programs, as well as supports any initiative of this sort on the part of its teaching staff and students. Taking into consideration development of the integration processes on global and regional levels, we contribute considerably to the numerous spheres of cooperation and experience exchange with the leading law faculties and departments, within the framework of national and international partnership. With this purpose, we have founded the Scientific-Research Centre of Ensuring the Legal Trans-Boundary Cooperation. In order to provide the students with more profound knowledge in the field of International Law, the Department of European Law and Comparative Law Studies operates a student club and a rhetoric laboratory.

The Department’s curricula are constantly improving with the aim of proper reacting to objective political and regulatory changes that take place in international-legal relations, in the fields of public and private law. The Department’s major academic disciplines, with the exception of basic juridical subjects, are divided into the following sections: International Public Law, International Private Law, European Law, Law of the European Court on Human Rights, Diplomatic and Consulate Law, Comparative Law Studies, and others.

Another considerable advantage for the International Law students is the possibility of profound and specialized learning of the English and German languages. The latter fact will make up for the growing compatibility of our graduates at the labor market in the sphere of law.

The motto of our Department:

«Homines, dum docent, discunt» -
«People learn when teaching»

We are a progressive, creative and friendly team! You will be able to share your success with us if you join us on this complicated and at the same time thrilling road to knowledge.

The Chair of the Department of European Law and
Comparative Law Studies
of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University,
Doctor of Juridical Sciences, Professor

SERHIY H. MELENKO