Історія

Історія кафедри

Як самостійний навчальний і науково-дослідний структурний підрозділ юридичного факультету кафедра (на той час міжнародного права) була утворена відповідно до наказу ректора університету від 1 лютого 2001 року. Очолив новостворену кафедру доктор юридичних наук, професор Аурел Зиновійович Георгіца.

Аурел Зиновійович Георгіца Проф.
А. З. Георгіца
Аурел Зиновійович Георгіца

Біографія професора А. З. ГЕОРГІЦИ Аурел Зиновійович Георгіца народився 14 травня 1940 р. у селі Малинівка, Новоселицького району Чернівецької області у селянській сім’ї. Після закінчення школи у 1957 р. вступив на філологічний факультет Чернівецького державного університету, який успішно закін¬чив у 1962 р. Здобувши спеціальність філолога, А. Геор¬гіца, розпочинає свою трудову кар’єру учителем Іванівської середньої школи Кельменецького району Чернівецької обла¬сті. В 1963-1964 роках служить в Радянській Армії - в Закав¬каззі. Після повернення з армії - працює в комсомольських, радянських та партійних органах: 1965-67 pp. - секретар Кельменецького райкому комсомолу; із 1967 р. - завідувач ка¬бінетом політосвіти, а з 1971 р. - завідувач організаційним відділом Кельменецького райкому партії; із 1976 р. - перший заступник голови Глибоцького райвиконкому Чернівецької області; а з 1980 р. - завідувач відділу культури Городнянського райвиконкому на Чернігівщині. Навчаючись у Вищій партійній школі при ЦК КПУ (1973-1975 pp.), А. Георгіца слухає лекції майбутнього першого го¬лови Конституційного Суду України Леоніда Юзькова і не без його впливу серйозно задумується про перехід на наукову роботу. У період 1980-1984 pp. він навчається в заочній аспі¬рантурі Київського державного університету, а з грудня 1980 р. - починає працювати в Чернівецькому університеті. Спочатку завідувачем методичним кабінетом, далі - асистен¬том, а в подальшому після захисту у 1988 р. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук – його обирають доцентом кафедри історії КПРС. Із 1991 року Аурел Зиновійович Георгіца пов’язав свою долю, наукову і педагогічну роботу із юридичним факульте¬том Чернівецького державного університету, біля витоків якого він стояв, працюючи доцентом кафедри конституційного пра¬ва (з 1993 p.). За час роботи на цій кафедрі підготував і захис¬тив у 1999 р. докторську дисертацію зі спеціальності 12.00.02 - конституційне право. В лютому 2001 року на юридичному факультеті Черніве¬цького національного університету за безпосередньої участі А. 3. Георгіци створюється кафедра міжнародного права і порівняльного правознавства, яку йому і було доручено очолити, як доктору юридичних наук з конституційного права. У цьо¬му ж році А. З. Георгіці було присвоєно вчене звання профе¬сора. Науково-педагогічний стаж А. З. Георгіци складає понад 32 роки. Загалом він був автором понад 100 наукових та на¬вчально-методичних праць, з-поміж яких три монографії (дві у співавторстві) та чотири навчальних посібники. Протягом останніх років життя він активно і плідно займався науко¬вою діяльністю. Насамперед, досліджував проблеми консти¬туційного та міжнародного права. Професор А. 3. Георгіца зробив вагомий внесок у розробку теорії сучасного конститу¬ціоналізму. Зокрема, дав авторську дефініцію цього понят¬тя, а також — обґрунтування необхідності утвердження конституціоналізму як загальнодержавної ідеології та запропо¬нував ввести до наукового обігу поняття правової категорії «конститу-ційний патріотизм» тощо. Як знаний і досвідчений науковець-конституціоналіст, професор А. 3. Георгіца доклав чимало зусиль до процесу підготовки юридичних науково-педагогічних кадрів: з 2001 р. він виступив у ролі опонента на захистах 13 докторських та 29 кандидатських дисертацій. Під керівництвом професора А. 3. Георгіци на кафедрі були захищені три кандидатські дисертації його ас¬пірантів. Протягом тривалого часу він був членом спеціалі¬зованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Національному університеті «Юридична акаде¬мія України імені Ярослава Мудрого». Як український право¬знавець Аурел Зиновійович Георгіца був членом редколегії науково-просвітницького правничого журналу «Вибори та де-мократія», наукового вісника Чернівецького національно¬го університету (серія «Правознавство») та міжнародного журналу «Проблеми філософії права». За свою працю А. 3. Георгіца був нагороджений двома меда¬лями: «За трудову доблесть» (1972 р.) та «Ветеран праці» (1989 p.). За заслуги у сфері науково-педагогічній діяльності у 2000 р. був нагороджений знаком Міносвіти України «Відмінник освіти України», 2012 р. - нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила» - за значний особистий внесок у розвиток вищої школи в Україні. Життєвим кредом надзвичайно скромної та працелюбної людини, А. 3. Гєоргіци було - «Робити людям добро, слу¬жити народові». Його педагогічний хист, невичерпна енер¬гія, рідкісна працездатність, виняткова скромність і людя¬ність захоплювали як студентів, так і колег по роботі. Понад 40 років свого життя Аурел Зиновійович віддав педагогічній праці. Своє життєве кредо він послідовно, наполегливо і безперервно втілював у життя. Він не міг жити без праці, без хоча б однієї свіжо написаної кожного ранку руко¬писної сторінки. Його життя - це найкращий при¬клад самовідданого служіння улюбленій справі й людям! 11 листопада 2012 р. передчасно і несподівано відійшов від нас у вічність учитель, наставник та незамінний товариш Аурел Зиновійович Георгіца.

Свого часу на кафедрі працювали також доктор юридичних наук, професор М. В. Никифорак, доктор юридичних наук, професор Н. Я. Якимчук, доктор юридичних наук С. В. Вишновецька, заступник голови Господарського суду Чернівецької області І. В. Скрипничук, кандидат юридичних наук, доцент Л. Ю. Гіждіван.

М. В. Никифорак Проф.
М. В. Никифорак

Н. Я. Якимчук Проф.
Н. Я. Якимчук

І. В. Скрипничук Суддя
І. В. Скрипничук

Л. Ю. Гіждіван Доц.
Л. Ю. Гіждіван

Сьогодні на кафедрі працюють: один доктор юридичних наук - Меленко С. Г., вісім кандидатів юридичних наук - Вайцеховська О. Р., Волощук О. Т., Задорожна С. М., Кирилюк Н. В., Руденко О. В., Чебан В. І., Чепель О. Д., Стратій О.В. та два асистенти – Ходоба О. І. та Хостюк І. В.

З 2012 по 2013 рік кафедру очолювала доктор юридичних наук, професор О. А. Музика-Стефанчук. З 2013 року кафедру очолює доктор юридичних наук, професор С. Г. Меленко.

О. А. Музика-Стефанчук Професор
О. А. Музика-Стефанчук

С. Г. Меленко Професор
С. Г. Меленко

Науково-дослідницька робота колективу кафедри протягом останніх років зосереджена на розробці теоретичних проблем міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства. Наукові інтереси викладачів цілком індивідуальні та охоплюють проблематику міжнародного права, міжнародного захисту прав людини, міжнародного кримінального права, міжнародно-правової охорони навколишнього природного середовища, права ЄС, феноменології європейського права, конституційного права тощо.

На даний час викладачами кафедри досліджується наукова тема «ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКО-ПРАВОВОЇ ПАРАДИГМИ НА ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО ПРАВА: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ».

Кафедра забезпечує викладання понад 20 дисциплін, серед яких:

 • «МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО»,
 • «МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО»,
 • «ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»,
 • «ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»,
 • «ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО»,
 • «ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО»,
 • «ПРАВО НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ»,
 • «ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ»,
 • «МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ»,
 • «МІЖНАРОДНЕ ПРАВОСУДДЯ»,
 • «МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО»,
 • «МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ ПРАВО»,
 • «МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО ЄС»,
 • «СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ»,
 • «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ»,
 • «ЄВРОПЕЙСЬКЕ КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»,
 • «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»,
 • «ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО ЄС»,
 • «АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА В ЄС»,
 • та ін.

Окрім цього, викладачі кафедри доц., к.ю.н. О. В. Руденко та ас., к.ю.н. Н. В. Кирилюк забезпечують викладання окремих навчальних дисциплін для студентів-магістрів англійською мовою, зокрема, це:

 • «EU MIGRATION LAW» («Міграційне право ЄС»),
 • («Право національних меншин у міжнародному праві»).

Науково-педагогічними працівниками кафедри опублікована значна кількість наукових праць, видано понад 30 монографій та навчальних посібників, 15 навчально-методичних посібників, проте робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр у інших вищих навчальних закладах України. Викладачі кафедри плідно співпрацюють з державними органами та юридичним установами, а також беруть участь у підготовці та проведенні всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, дебатів, семінарів. Крім цього, д.ю.н., проф. С. Г. Меленко є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 у Національній академії внутрішніх справ, є членом редколегій науково-практичних журналів «Наше право», «Європейські перспективи», «Право.ua» та Наукового вісника Чернівецького університету серія «Правознавство».

При кафедрі діє студентський науково-дискусійний гурток під назвою «Міжнародне право» під керівництвом викладача доц. О. Д. Чепель. В роботі гуртка беруть участь студенти всіх курсів стаціонарної форми навчання, які працюють над індивідуальними науково-дослідним завданнями з навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі.

На кафедрі плідно працює магістерський науково-теоретичний семінар. З метою пропагування європейсько-правових цінностей як серед викладачів та студентів університету, так і населення краю у цілому, викладачами кафедри регулярно проводяться публічні лекції за відповідною тематикою, доступ на які відкрито для усіх охочих.