Перелік тестових запитань до іспиту з дисципліни Міжнародне право

 1. Що таке «міжнародне право»?
 2. Які відносини є предметом міжнародно-правового регулювання?
 3. Що означає термін «jus gentium»?
 4. Якою основною рисою характеризується сучасне міжнародне право?
 5. Хто є автором однієї з перших фундаментальних праць у міжнародному праві «Право війни і миру»?
 6. Які з наступних ситуацій (відносин) не підпадають під сферу міжнародно-правового регулювання?
 7. Що можна вважати початком нового етапу розвитку міжнародного права?
 8. Внаслідок якого процесу виникло міжнародне право?
 9. Що є об’єктом міжнародного публічного права?
 10. Якої з наведених нижче галузей міжнародного права не існує?
 11. Що таке формально визначені правила поведінки суб’єктів міжнародного права?
 12. Яким принципом закріплена юридично обов’язкова сила норм міжнародного права?
 13. Яка із названих ситуацій (відносин) підпадає під сферу міжнародно-правового регулювання?
 14. Що включає міжнародна система?
 15. Що таке метод міжнародно-правового регулювання?
 16. Які фундаментальні цінності, що мають істотно важливе значення для міжнародних відносин в XXI ст., назвала Декларація тисячоліття, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 8 вересня 2000 р.?
 17. Що таке фрагментація міжнародного права?
 18. Які є теоретичні концепції співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права?
 19. Згідно якої теорії міжнародне і національне право являють собою дві окремі правові системи, що існують і функціонують незалежно одна від одної?
 20. Згідно якої теорії національне і міжнародне право є частинами (підсистемами) однієї спільної системи права, одна з яких має пріоритет?
 21. Що є функціями міжнародного публічного права?
 22. Якого з інститутів міжнародного права у період Середньовіччя не існувало?
 23. Що таке міжнародне право?
 24. Що є первинним елементом системи міжнародного права?
 25. Яка важлива історична подія відбулась у 1919 р.?
 26. Ким була заснована Постійна Палата Міжнародного Правосуддя?
 27. Статут якої універсальної міжурядової організації було підписано у 1945 р.?
 28. Щодо якого міжнародного органу нині гостро стоїть питання реформування?
 29. Яка значна подія в історії міжнародного права відбулася в 1648 р.?
 30. Який спосіб імплементації можна назвати таким, що дозволяє пряму дію норм міжнародного права в національному правопорядку?
 31. Чи можливе згідно ст. 9 Конституції України укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції?
 32. Як називається текстуальне повторення змісту міжнародно-правової норми у статті національного нормативно-правового акта?
 33. Після чого міжнародні договори стають частиною національного законодавства України?
 34. Що таке трансформація?
 35. Конституція України не регламентує дію звичаєвих міжнародно-правових норм щодо України. Який висновок з наведених є правильним?
 36. Яка з указаних моделей співвідношення норм міжнародного та національного права застосовується в Україні?
 37. Який нормативний акт містить норму про пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права щодо норм національного права України?
 38. Що таке імплементація?
 39. Як називаються норми, що регулюють відносини, об’єкт яких становить загальний інтерес, і визнаються переважною більшістю або усіма державами?
 40. Як створюються норми міжнародного права?
 41. Де у сучасному міжнародному праві визначено поняття «імперативна норма міжнародного права»?
 42. Що є основним джерелом міжнародного права?
 43. Що таке міжнародно-правовий звичай?
 44. На які види поділяються норми міжнародного права?
 45. Як у резолюції Асамблеї Ліги Націй 1927 р. визначалась кодифікація?
 46. Яким чином можна змінити імперативну норму міжнародного права?
 47. Хто є суб'єктом створення норм міжнародного права?
 48. Що таке діяльність держави щодо реалізації міжнародних норм у національному законодавстві?
 49. Що таке звичаєва норма міжнародного права?
 50. Чого не охоплює кодифікація міжнародного права?
 51. Які аспекти своєї діяльності Комісія міжнародного права, створена ООН, визначила як основні?
 52. Який статус Комісії ООН з кодифікації та прогресивного розвитку міжнародного права?
 53. Що означає «питання, які ще не регулюються міжнародним правом або за яким право ще недостатньо розвинене в практиці держав та розглядаються Комісією ООН з міжнародного права»?
 54. Яке з джерел міжнародного права не вказано в п. 1 ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН?
 55. Чим є звичаєві норми в міжнародному праві?
 56. Що становлять рішення міжнародних судових органів відповідно до п. 1 ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН?
 57. Що є основними елементами міжнародно-правового звичаю?
 58. З чого складається «м’яке» міжнародне право?
 59. Що становить у міжнародному праві доктрина міжнародного права?
 60. Що відбувається, якщо держави за взаємною згодою обирають інший варіант поведінки, ніж той, що передбачений диспозитивною нормою міжнародного права?
 61. Чим є загальні принципи права відповідно до п. 1 ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН?
 62. Що є актами, які представляють собою заяви, що виражають волю і згоду держави, і за допомогою яких ця держава прагне створити зобов'язання або інші правові наслідки по міжнародному праву?
 63. Що таке односторонній акт, за допомогою якого держава підтверджує якесь право або домагання?
 64. Який з наведених елементів складає міжнародний звичай?
 65. Де містяться загальні принципи права як джерело міжнародного права?
 66. Що відносять до матеріального джерела міжнародного права?
 67. Що відносять до нематеріального джерела міжнародного права?
 68. Що таке спільні правові ідеї, поняття та логічні правила, які використовуються в тлумаченні та застосуванні як міжнародного, так і внутрішньодержавного права?
 69. На основі чого утворюються загальні принципи права?
 70. Який з вказаних нижче актів є одностороннім актом держав, що спричинює до виникнення міжнародних правових зобов’язань?
 71. Що включають функції Комісії міжнародного права щодо прогресивного розвитку міжнародного права?
 72. У чому може виражатися оpinio juris?
 73. Що таке «основні принципи міжнародного права»?
 74. У якому документі вперше було закріплено основні принципи міжнародного права?
 75. Що означає принцип самовизначення націй і народів?
 76. У яких з перелічених випадків порушується принцип невтручання у внутрішні справи?
 77. Чим характеризується зміст основних принципів міжнародного права?
 78. Який з перелічених принципів не є основним принципом сучасного міжнародного права?
 79. У чому полягає принцип мирного вирішення міжнародних спорів?
 80. Що належить до групи принципів, що стосуються підтримання міжнародного миру і безпеки?
 81. Який з наведених аспектів НЕ відноситься до принципу сумлінного виконання міжнародних договірних зобов’язань?
 82. Що визначено у статті 2 Статуту ООН?
 83. Які за своєю природою є основні принципи міжнародного права?
 84. Що включає зміст основних принципів міжнародного права?
 85. Яку сферу мають основні принципи міжнародного права?
 86. Який з наведених нижче принципів належить до основних принципів міжнародного права?
 87. Який з наведених нижче принципів належить до основних принципів міжнародного права?
 88. Проти чого відповідно до принципу незастосування сили або загрози силою, кожна держава зобов’язана утримуватися у своїх міжнародних відносинах?
 89. У яких з перелічених випадків Статут ООН передбачає можливість застосування сили?
 90. У яких випадках застосування сили дія принципу незастосування сили або загрози силою, передбачений Статутом ООН, НЕ поширюється?
 91. Які справи кожна держава, виходячи з принципу невтручання, вправі вирішувати самостійно та незалежно від інших держав?
 92. Що є верховенство державної влади всередині держави?
 93. Що є незалежність держави у зовнішніх зносинах?
 94. Що виступає у силу принципу рівноправності і самовизначення народів, зовнішньою формою здійснення права народу на самовизначення, передбаченими Декларацією про принципи міжнародного права?
 95. Що виступає у силу принципу рівноправності і самовизначення народів, внутрішньою формою здійснення права народу на самовизначення, передбаченими Декларацією про принципи міжнародного права?
 96. Яке ключове положення сформульоване у Декларації про принципи міжнародного права щодо прав та обов’язків держав?
 97. Як можна кваліфікувати відповідно до Декларації про принципи міжнародного права застосування сили, яке має своєю метою позбавити народи їх національної самобутності?
 98. У якому міжнародному акті принцип територіальної цілісності держав було сформульовано як самостійний принцип міжнародного права?
 99. У якому міжнародному акті було сформульовано принцип непорушності державних кордонів як самостійний принцип міжнародного права?
 100. Що робить ООН відповідно до п. «с» ст. 55 Статуту ООН з метою створення умов стабільності та благополуччя, необхідних для мирних і дружніх відносин між державами?
 101. До яких органів відповідно до п. 4 ст. 55 Конституції України, після використання всіх національних засобів правового захисту, кожна людина вправі звертатися за захистом своїх прав і свобод?
 102. З метою забезпечення чого відповідно до п. 2 ст. 2 Статуту ООН всі члени ООН добросовісно виконують прийняті за цим Статутом зобов’язання?
 103. Що НЕ повинні піддавати загрозі відповідно до п. 3 ст. 2 Статуту ООН всі члени ООН у випадках вирішення своїх міжнародних спорів мирними засобами?
 104. Проти чого відповідно до п. 4 ст. 2 Статуту ООН всі члени ООН утримуються в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування?
 105. З якою метою держави, які не є членами ООН, згідно до п. 6 ст. 2 Статуту ООН, повинні поводитись у відповідності до принципів діяльності ООН та її членів?
 106. У відповідності до чого ще, окрім Статуту ООН, держави повинні виконувати зобов’язання згідно до Декларації про принципи міжнародного права?
 107. Кордони яких держав держави-учасниці НБСЄ розглядають як непорушні в силу принципу непорушності кордонів Заключного акту НБСЄ?
 108. Яким шляхом відповідно до ст.33 Статуту ООН, сторони, що беруть участь у будь-якому конфлікті, продовження якого могло б загрожувати підтримці міжнародного миру й безпеки, повинні намагатися вирішити конфлікт?
 109. У що відповідно до Декларації про принципи міжнародного права у силу принципу невтручання жодна держава не має права втручатися?
 110. З якою метою відповідно до Декларації про принципи міжнародного права, у силу принципу співробітництва, держави повинні співпрацювати між собою?
 111. Від чого відповідно до принципу незастосування сили або загрози силою кожна держава зобов’язана утримуватися у своїх міжнародних відносинах?
 112. Який з цих принципів є основним принципом міжнародного права?
 113. Проти чого відповідно до принципу незастосування сили або загрози силою кожна держава зобов’язана утримуватися у своїх міжнародних відносинах?
 114. У яких з перелічених випадків Статут ООН передбачає можливість застосування сили?
 115. Як можна охарактеризувати основні принципи міжнародного права?
 116. Що належить до групи принципів, пов'язаних з міжнародним співробітництвом держав?
 117. Що означає принцип незастосування сили або погрози силою?
 118. Який з перелічених елементів не відноситься до принципу непорушності кордонів?
 119. Що з нижче переліченого не стосується принципу загальної поваги прав та основних свобод людини?
 120. Чи є обов’язковим дотримання основних принципів міжнародного права?
 121. Який елемент характеризує принцип суверенної рівності держав?
 122. Чим зумовлений процес формування основних принципів міжнародного права?
 123. Що є головною особливістю основних принципів сучасного міжнародного права?
 124. Які саме зобов'язання держава не повинна сумлінно виконувати згідно з основними принципами міжнародного права?
 125. У яких випадках не заборонено застосування примусових заходів до держави відповідно до Статуту ООН, зокрема у світлі принципу невтручання?
 126. Який з перелічених принципів не закріплений у Статуті ООН 1945 р.?
 127. Положенням якого принципу є зобов'язання утримуватися у своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави?
 128. Коли вперше в міжнародному праві визначили необхідність мирного врегулювання спорів?
 129. Що таке «суб'єкти міжнародного права»?
 130. Кого відносять до суб'єктів міжнародного права?
 131. Що таке державоподібні утворення?
 132. Кого відносять до первинних суб'єктів міжнародного права?
 133. Наявність яких елементів дозволяє визначати єдність держави, характеризує її як суб'єкта міжнародного права?
 134. Кого відносять до вторинних суб'єктів міжнародного права?
 135. Який з елементів не є обов'язковим складовим міжнародної правосуб'єктності?
 136. Що з наведеного можна віднести до загальновизнаного суб’єкта міжнародного права?
 137. За яких умов утворення можна вважати суб’єктами міжнародного права?
 138. Що необхідно для визнання правосуб’єктності народів та націй, що борються за своє національне визволення та створення самостійної держави?
 139. Кого відносять до похідних суб’єктів міжнародного права?
 140. Хто з наведених нижче суб’єктів виступає первинним суб’єктом міжнародного права?
 141. Кого відносять до первинних суб’єктів міжнародного права?
 142. Згідно якої теорії нові держави стають суб’єктами міжнародного права після їх визнання?
 143. Згідно якої теорії визнання нові держави стають суб’єктами міжнародного права внаслідок самопроголошення, незалежно від того, чи визнали її інші держави?
 144. Що з наведеного нижче є способом визнання в міжнародному праві?
 145. Яким міжнародно-правовим актом регламентується інститут визнання у міжнародному праві?
 146. Що не є способом визнання?
 147. Хто є суб’єктом міжнародного права?
 148. Яке питання у міжнародному праві залишається донині дискусійним щодо міжнародної правосуб’єктності?
 149. Як визначається Ватикан відповідно до міжнародного права?
 150. Яку з держав можна назвати постійно нейтральною державою?
 151. З якого моменту згідно конститутивної теорії визнання держава стає суб’єктом міжнародного права?
 152. Що означає визнання de facto?
 153. У яких випадках може виникати питання міжнародного правонаступництва?
 154. Щодо чого Україна не врегулювала питання, пов’язані з міжнародним правонаступництвом колишнього СРСР?
 155. Яка міжнародна організація у наведеному переліку є міжурядовою?
 156. Яка міжнародна організація серед наведених нижче є неурядовою?
 157. Що таке «правонаступництво»?
 158. До яких міжнародних інституцій громадянин України як суб'єкт міжнародного права може звернутися для захисту своїх прав?
 159. Чого не включає визнання держави у міжнародному праві?
 160. Яка основна особливість Ватикану як державоподібного утворення?
 161. Яким латинським виразом позначається у міжнародному праві разове визнання (для конкретного випадку)?
 162. Які існують види визнання в міжнародному праві?
 163. Що означає повне остаточне визнання у міжнародному праві?
 164. На основі якого критерію класифікують види правонаступництва?
 165. Хто з нижчеперелічених НЕ є суб'єктом міжнародного права?
 166. Що з нижчепереліченого згідно з рішенням Комітету ООН з деколонізації 1972 року було визнано як національно-визвольний рух?
 167. Що таке «міжнародна деліктоздатність»?
 168. Відповідно до Конституції України 1996 року повноваженням якого органу є право ухвалення рішення про визнання іноземних держав?
 169. Що передбачала заява дванадцяти про майбутній статус Росії та інших колишніх республік від 23 грудня 1991 р., прийнята країнами Європейського Союзу?
 170. Яку функцію інституту визнання урядів можна виділити як найважливішу?
 171. Яким чином згідно з Віденською конвенцією про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів та державних боргів відбувається перехід державної власності?
 172. Що може бути об’єктами правонаступництва?
 173. Що може бути підставою правонаступництва?
 174. Яких суб’єктів прийнято вирізняти у правовідносинах правонаступництва?
 175. Які питання не зачіпає правонаступництво держав відповідно до норм «Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо договорів»?
 176. Норма загального міжнародного права, яка приймається і визнається міжнародним співтовариством загалом як норма, відхилення від якої є неприпустимим і яка може бути змінена лише наступною нормою загального міжнародного права, що має такий самий характер, називається:
 177. Правила поведінки, що складаються між суб’єктами міжнародного права і підтверджуються практикою, але не є юридично обов’язковими, це:
 178. Норма jus cogens у міжнародному праві може бути змінена:
 179. Як називають доказ загальної практики, визнаної як правова норма:
 180. Сукупність правил доброзичливості, коректності, стриманості та взаємної поваги учасників міжнародного спілкування, що не мають юридично обов’язкового характеру, - це:
 181. Офіційне, але не остаточне, зумовлене певними умовами визнання в міжнародному праві називають:
 182. Якщо між державами налагоджені політичні, економічні відносини, відбувся обмін дипломатичними представництвами, то про яке визнання можна говорити?
 183. Тимчасове або разове визнання, визнання для конкретного випадку, певної мети називають:
 184. Такий вид визнання реалізується, як правило, шляхом встановлення дипломатичних відносин, укладання договорів з політичних, культурних та інших питань:
 185. Визначте спосіб вираження попередньої згоди на обов’язковість міжнародного договору:
 186. Визначте форми політичної відповідальності в міжнародному праві
 187. Визначте форми матеріальної відповідальності в міжнародному праві:
 188. Хто є суб’єктом міжнародного права?
 189. Яка властивість не відноситься до суб’єктів міжнародного права?
 190. Який з елементів не відноситься до суб’єкта міжнародного права?
 191. Що розуміють під правоздатністю суб’єкта міжнародного права?
 192. Які елементи не відносяться до міжнародної правосуб’єктності?
 193. Які існують види суб’єктів міжнародного права?
 194. Хто є єдиним суверенним суб’єктом міжнародного права?
 195. Який елемент не належить до суверенітету держави?
 196. Які існують види територіально-організаційної структури держави?
 197. Які види складних держав зустрічаються у сучасних умовах?
 198. Яка ознака не відноситься до територіальної федерації?
 199. Яка ознака не відноситься до конфедерації?
 200. Які розрізняють види міжнародних організацій?
 201. Яка особливість міжнародних міжурядових організацій?
 202. Які права не є основними для міжнародних міжурядових організацій?
 203. Хто є нацією?
 204. Яким вимогам не повинна відповідати нація, щоб могла бути визнана суб'єктом міжнародного права?
 205. Які міжнародні організації є суб’єктами міжнародного права?
 206. Що таке колонія?
 207. Які існують види колонізацій?
 208. Яка група не відноситься до ступеня самоврядності колонії?
 209. Що таке протекторат?
 210. Як визначається правовий статус нічийної території?
 211. Хто є вторинним суб’єктом міжнародного права?
 212. У якому міжнародному документі не визнана правосуб'єктність фізичних осіб?
 213. Ким створюються похідні суб’єкти міжнародного права?
 214. Що означає галузева правосуб’єктність?
 215. Що таке спеціальна правосуб’єктність?
 216. Які форми складних держав належать до історичних?
 217. Що є територією у міжнародному праві?
 218. Що розуміють під правовим статусом території?
 219. Що розуміють під правовим режимом території?
 220. Які виділяють види територій?
 221. Що таке державна територія?
 222. Що таке державна територія?
 223. Що таке територія зі змішаним режимом?
 224. Що таке територія з особливим міжнародним режимом?
 225. Що є державною територією?
 226. Що відноситься до сухопутної території?
 227. Що відноситься до водної території?
 228. З яких елементів складається державна територія?
 229. Що таке повітряна територія держави?
 230. Що таке острів?
 231. Що таке анклав?
 232. Що таке напіванклав?
 233. Яку максимальну ширину власного територіального моря може встановлювати держава?
 234. Що НЕ відноситься до умовної (квазі) території держави?
 235. У якому випадку демілітаризація не може застосовуватися?
 236. Які існують види постійного нейтралітету?
 237. Яким чином закріплений гарантований нейтралітет?
 238. Яким чином закріплений негарантований нейтралітет?
 239. Що таке цесія?
 240. Що таке плебісцит?
 241. Що означає поняття «кондомініум»?
 242. Що таке ад'юдикація?
 243. Який спосіб придбання території НЕ є правомірним?
 244. Що означає поняття «дебеляція»?
 245. Якого виду державного кордону НЕ існує?
 246. Якого виду кордону НЕ існує?
 247. Що означає поняття «орографічний кордон»?
 248. Які існують види встановлення кордону?
 249. У чому полягає редемаркація?
 250. Що означає поняття «делімітація»?
 251. У чому полягає демаркація?
 252. Що означає поняття «редемаркація»?
 253. На які види діляться всі ріки за їх географічним і правовим положенням?
 254. На які види діляться міжнародні ріки?
 255. Який критерій НЕ є необхідним для визнання ріки в якості міжнародної?
 256. Що вперше було проголошено Паризьким мирним договором 1856 року щодо річки Дунай?
 257. Між якими країнами поділені секторальні полюси Арктики ?
 258. Яка з цілей діяльності Арктичної Ради не входить до її статутних документів?
 259. Яка ознака Арктики НЕ визначена Вашингтонським договором про Антарктику від 1 грудня 1959 року ?
 260. Під якою юрисдикцією знаходяться спостерігачі та науковий персонал станцій в Антарктиці?
 261. Під якою юрисдикцією знаходяться спостерігачі та науковий персонал станцій в Антарктиці?
 262. На яку відстань простягається вгору повітряний кордон держави?
 263. Що означає поняття «акреція»?
 264. Що входить до території Антарктиди?
 265. У якому випадку юрисдикція держави може поширюватися за межами її кордонів?
 266. Який суверенітет поширюється на територіальне море?
 267. Що означає поняття «міжнародно-правова відповідальність» у широкому розумінні?
 268. 3а вчинення яких злочинів Міжнародний кримінальний трибунал з колишньої Югославії пред'явив три об'єднані обвинувачення (т.зв. косівське, хорватське, боснійське) С. Мілошевичу?
 269. В чому полягають наслідки (додаткові), які встановлює міжнародне право у разі вчинення державою серйозних порушень міжнародно-правових зобов’язань, що випливають з імперативних норм загального міжнародного права?
 270. Які існують види відповідальності у міжнародному праві?
 271. Які є основні елементи міжнародного правопорушення?
 272. Який принцип міжнародно-правової відповідальності виокремлює Комісія міжнародного права?
 273. Які можна виділити три основні групи міжнародних злочинів?
 274. Хто є основним суб'єктом міжнародно-правової відповідальності?
 275. Який існує постійний міжнародний судовий орган, який переслідує осіб за вчинення найсерйозніших злочинів, що викликають занепокоєння світового співтовариства?
 276. Який найнебезпечніший злочин проти миру?
 277. Які обставини виключають міжнародну протиправність?
 278. Внаслідок чого у міжнародному праві виникає міжнародно-правова відповідальність?
 279. Як називається форма відшкодування, коли державою-порушницею відновлюється стан, що існував до скоєння міжнародно-протиправного діяння?
 280. Як називається форма відшкодування, коли держава-порушниця відшкодовує шкоду, що обчислюється у фінансовому вираженні, вимагаючи упущену вигоду?
 281. В яких випадках держава несе міжнародно-правову відповідальність за поведінку приватних осіб чи формувань?
 282. Що виключає настання міжнародно-правової відповідальності?
 283. Які підстави настання міжнародно-правової відповідальності?
 284. Які існують форми матеріальної відповідальності у міжнародному праві?
 285. Через яку причину Україна відмовилась ратифікувати Римський Статут (Статут Міжнародного кримінального суду)?
 286. Які існують форми політичної відповідальності у міжнародному праві?
 287. Що таке «санкції» у міжнародному праві?
 288. Які існують індивідуальні санкції у міжнародному праві?
 289. Які форми санкцій не здійснюються міжнародними організаціями?
 290. Який вид санкцій відомий міжнародному праву?
 291. Як можна розцінити передбачене в Угоді про припинення війни і відновлення миру у В'єтнамі 1973 р. те, «що США зроблять свій внесок у заліковування ран війни і повоєнне відновлення Демократичної Республіки В'єтнам і всього Індокитаю»?
 292. Які з обставин звільняють від міжнародно-правової відповідальності?
 293. Що відбувається у випадках спричинення шкоди однією державою іншій державі у результаті правомірної діяльності?
 294. Чи дозволені контрибуції у сучасному міжнародному праві?
 295. Що передбачає сатисфакція?
 296. Що передбачає реституція?
 297. Що таке «репресалії»?
 298. Щодо кого на міжнародному рівні було вперше застосовано індивідуальну кримінальну відповідальність за вчинення міжнародних злочинів?
 299. У якому міжнародному документі було дано вперше визначення агресії?
 300. На підставі яких норм визначається кваліфікація діяння держави як міжнародно-протиправного?
 301. Яким способом сучасне міжнародне право дозволяє вирішувати міжнародні спори?
 302. Що є мирним засобом вирішення міжнародних спорів?
 303. Що належить до дипломатичних засобів урегулювання міжнародних спорів?
 304. Що належить до правових (судових) засобів вирішення міжнародних спорів?
 305. Що таке «добрі послуги» як засіб вирішення міжнародного спору?
 306. Що передбачає обслідування як засіб вирішення міжнародного спору?
 307. Яким є звернення до міжнародного арбітражу як засобу вирішення міжнародного спору в сучасному міжнародному праві?
 308. Яким є звернення до Міжнародного Суду ООН як засобу вирішення міжнародного спору в сучасному міжнародному праві?
 309. Які суб’єкти можуть бути сторонами у справах щодо міжнародних спорів, які розглядаються Міжнародним Судом ООН?
 310. Які органи ООН мають право брати участь у вирішенні спорів?
 311. Що таке «превентивна дипломатія»?
 312. Який постійний орган в міжнародному праві покликаний вирішувати міжнародні спори шляхом застосування судової процедури?
 313. Що відноситься до компетенції Міжнародного Суду ООН?
 314. Що з нижчепереліченого не є видом міжнародно-правових способів мирного вирішення міжнародних спорів?
 315. Що передбачають операції з підтримання миру, тобто присутність ООН у районі міжнародного конфлікту з метою контролю за перебігом реалізації домовленостей про обмеження конфлікту, його припинення, забезпечення доставки гуманітарної допомоги мирному населенню?
 316. Які існують види нейтралітету в міжнародному праві?
 317. Що таке «міжнародна арбітражна процедура»?
 318. Який міжнародно-правовий акт, прийнятий для забезпечення миру і запобігання війні?
 319. Які існують форми діяльності ООН, які сприяють мирному розв'язанню спорів?
 320. Що таке «міжнародна слідча процедура»?
 321. Як можна охарактеризувати безпосередні дипломатичні переговори?
 322. Що таке «міжнародна погоджувальна процедура»?
 323. Вкажіть на вид міжнародного арбітражу?
 324. Який міжнародно-правовий документ передбачає, що міжнародні спори розв'язуються відповідно до принципу вільного вибору засобів мирного вирішення спорів?
 325. Які категорії міжнародних спорів можна виділити на основі Статуту ООН?
 326. Що таке «міжнародна судова процедура»?
 327. Що таке дії, спрямовані на те, щоб схилити ворогуючі сторони сісти за стіл переговорів і досягти згоди за допомогою мирних засобів?
 328. Яким чином сторони повинні прагнути врегулювати спір відповідно до Статуту ООН у разі, якщо вони не досягнуть розв'язання спору одним з передбачених у Статуті ООН мирних засобів?
 329. Що означає «посередництво»?
 330. Які існують міжнародні судові інституції, що уповноважені врегулювати спори між суб'єктами міжнародного права?
 331. Якими особливостями характеризуються консультації, які нормативно закріплені в міжнародних актах?
 332. Як називаються особи, між якими виник міжнародний спір?
 333. Як називаються держави, між якими існує міжнародна ситуація?
 334. До яких засобів мирного врегулювання згідно Статуту ООН можуть звертатися сторони, між якими виникає спір, продовження якого може становити загрозу міжнародному миру та безпеці?
 335. До яких дипломатичних засобів мирного врегулювання згідно Статуту ООН можуть звертатися сторони, між якими виникає спір, продовження якого може становити загрозу міжнародному миру та безпеці?
 336. До яких правових засобів мирного врегулювання згідно Статуту ООН можуть звертатися сторони, між якими виникає спір, продовження якого може становити загрозу міжнародному миру та безпеці?
 337. Який суб’єкт міжнародного права має право повідомляти Раду Безпеки ООН про ситуації, які становлять загрозу міжнародному миру та безпеці?
 338. Який суб’єкт міжнародного права має право повідомляти Раду Безпеки ООН про спір, який становить загрозу міжнародному миру та безпеці?
 339. Яким міжнародним органам повідомляють про ситуації чи спори, які становлять загрозу міжнародному миру та безпеці?
 340. На якій стадії вирішення спору, що становить загрозу міжнародному миру та безпеці, Рада Безпеки ООН може рекомендувати належні процедури мирного урегулювання?
 341. До якого міжнародного органу мають звернутися конфліктуючі сторони у випадку вирішення спору, продовження якого може загрожувати підтриманню міжнародного миру та безпеки, якщо ними були використані різноманітні мирні засоби?
 342. Яка ознака НЕ відноситься до державної території?
 343. Що належить до території з міжнародним режимом?
 344. До якого виду територій відноситься прилегла зона?
 345. До якого виду територій відносять космічний простір?
 346. До якого виду територій відносять глибоководне морське дно за межами континентального шельфу?
 347. Що є ознакою територій зі змішаним режимом?
 348. Що відноситься до територій з особливим правовим режимом?
 349. Що відноситься до територій зі змішаним правовим режимом?
 350. Як розглядалася державна територія прихильниками об’єктної теорії?
 351. Як розглядалася державна територія прихильниками теорії міжнародної власності?
 352. Як розглядалася державна територія прихильниками теорії владарювання?
 353. Як розглядалася державна територія прихильниками теорії компетенції?
 354. Що розуміють під квазі територією держави?
 355. Що не відноситься до ознак територіального моря?
 356. На які види поділяються кордони за своєю природою?
 357. Як називається процес визначення в договорі загального напрямку проходження державного кордону?
 358. Як називається процес позначення лінії державного кордону на місцевості?
 359. Як називається передача території однієї держави іншій за згодою між ними?
 360. Як називається передача частини території однієї держави іншій на підставі рішення судового органу?
 361. Як називається спільне володіння двох і більше держав визначеною територією, на яку поширюється їхній суверенітет?
 362. Який з наведених способів придбання державної території є неправомірним згідно норм міжнародного права?
 363. Який з наведених способів придбання державної території є правомірним згідно норм міжнародного права?
 364. Як називаються кордони, що проходять по місцевості відповідно до її рельєфу?
 365. Як встановлюються кордони на судноплавних ріках?
 366. До якого виду відноситься ріка Дунай?
 367. В чому полягає функціональний критерій, необхідний для визнання ріки в якості міжнародної?
 368. Яке положення, відповідно до Вашингтонського договору про Антарктику від 1 грудня 1959 року, не характеризує міжнародно-правовий статус Антарктиди?
 369. Яку ширину має територіальне море?
 370. Якої ширини може встановлюватися прилегла зона?
 371. Що складають водну територію держави?
 372. В чому полягає гарантований нейтралітет держави?
 373. Як називається кордон, що встановлюється по прямій лінії двома заданими пунктами поверхні, незалежно від характеру рельєфу місцевості?
 374. До якого виду відносять кордон, що проходить по 38 паралелі між КНДР і Південною Кореєю?
 375. Що означає редемаркація державного кордону?
 376. Що являє собою демілітаризована територія?
 377. Якою зоною оголошена Антарктика?
 378. На якій висоті, згідно звичайної норми міжнародного права, знаходиться верхня межа повітряної території держави?
 379. Що означає термін «анексія»?
 380. Що відноситься до відносної квазі державної території?
 381. З чого складається територія Антарктики?
 382. Якою є територія, на якій розміщене дипломатичне представництво акредитуючої держави?
 383. Який спосіб придбання державної території НЕ відноситься до договірних?
 384. Чим являється Калінінград і Калінінградська область Росії?
 385. Що означає поняття «плебісцит»?
 386. До якого виду сервітуту відноситься право користування водоймищем іншою державою?
 387. Що розуміється під поняттям «населення держави» в міжнародному праві?
 388. Що означає поняття «філіація»?
 389. Що означає поняття «оптація»?
 390. Що означає поняття «трансферт»?
 391. Який принцип передбачає, що дитина отримує громадянство держави, на території якої вона народилася?
 392. До якого виду набуття громадянства можна віднести надання громадянства ФРН усім громадянам НДР у 1990 р. під час об'єднання Німеччини?
 393. Як називається відновлення громадянства особи, яка його раніше втратила або вийшла з нього?
 394. Як називається особа, що знаходиться на території конкретної держави, що не має доказів приналежності до громадянства якої-небудь держави взагалі?
 395. Згідно з яким принципом громадянство надається залежно від громадянства батьків і незалежно від місця народження?
 396. Громадянином якої країни буде особа, яка народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України?
 397. Які особи не приймаються до громадянства України?
 398. Яка форма припинення громадянства заборонена в міжнародному праві?
 399. Який характер має громадянство Європейського Союзу?
 400. Для якої категорії осіб не застосовується спрощена процедура набуття громадянства відповідно до Європейської конвенції про громадянство 1997 року?
 401. В якому акті закріплено пряму заборону на індивідуальне або групове позбавлення громадянства з расових, етнічних, релігійних або політичних мотивів?
 402. Як називається прийом (прийняття) у громадянство іноземця за його заявою?
 403. Який міжнародно-правовий акт зобов'язує держави - учасниці надавати особам без громадянства таке ж правове становище, яким користуються на їхній території іноземці?
 404. Яким чином повинна виконати свій військовий обов’язок особа, яка має подвійне громадянство, відповідно до Європейської конвенції про громадянство 1997 року?
 405. Який вид правових режимів передбачає надання іноземцям прав, якими користуються громадяни цієї держави?
 406. Який вид правових режимів передбачає надання іноземцям особливих прав, встановлених національним законодавством або міжнародним договором?
 407. Який вид правових режимів передбачає надання іноземцям - громадянам іншої держави таких прав, якими користуються на території даної держави громадяни будь-якої третьої держави?
 408. До яких країн іноземець або особа без громадянства не можуть бути примусово видворені відповідно до Закону України «Про громадянство»?
 409. Яким чином розглядається інститут притулку в міжнародному праві?
 410. Який міжнародно-правовий акт не регулює правовий статус біженців?
 411. До якої категорії біженців відносять осіб, які розглядаються УВКБ ООН біженцями на підставі положень Статуту управління і підпадають тільки під його захист?
 412. В якому випадку особі може бути відмовлено у виході з громадянства України?
 413. Які особи не входять до складу населення держави?
 414. В якій країні замість терміну «громадянство» застосовується термін «підданство»?
 415. Громадянство якої країни отримає дитина, народжена в сім’ї українського дипломата на території держави, в якій використовується принцип «jus soli»?
 416. До якого виду набуття громадянства варто також віднести дарування громадянства?
 417. До якої категорії відносять іноземців, що проживають на території відповідної держави понад 90 днів та до 5 років?
 418. До якого виду режимів можна віднести приклад надання більшої кількості прав для громадян європейських держав порівняно з власними громадянами?
 419. На основі якого принципу надаються права та свободи іноземцям згідно з приписами більшості міжнародних договорів?
 420. Яким правом наділені іноземці?
 421. Які особи вважаються абсолютними апатридами?
 422. Що з наведеного не відповідає порядку виконання військового обов’язку особами з подвійним громадянством?
 423. Що означає режим найбільшого сприяння, який встановлюється для біженців?
 424. Що означає національний режим, який встановлюється для біженців?
 425. Що означає режим, що надається громадянам країни звичайного місця проживання біженців?
 426. Що означає якомога більш сприятливий режим, що встановлюється для біженців?
 427. Що є ознакою інституту підданства?
 428. Що є ознакою інституту громадянства?
 429. Що означає термін «патрид»?
 430. Що означає термін «апатрид»?
 431. Що означає термін «біпатрид»?
 432. Що таке право міжнародних договорів?
 433. Що є об’єктом права міжнародних договорів?
 434. Хто є суб’єктами права міжнародних договорів?
 435. Хто з наведених суб’єктів міжнародних відносин володіє універсальною договірною правоздатністю?
 436. Хто з наведених суб’єктів міжнародних відносин володіє обмеженою договірною правоздатністю?
 437. Хто з наведених суб’єктів міжнародних відносин володіє спеціальною договірною правоздатністю?
 438. Що таке «трактат»?
 439. Що таке «декларація»?
 440. Що таке «договір»?
 441. Що таке «конвенція»?
 442. Що таке «меморандум»?
 443. Що таке «конкордат»?
 444. Що таке «modus vivendi»?
 445. Що таке «картель»?
 446. Що таке «акт»?
 447. Що таке «modus procedendi»?
 448. Що таке «комюніке»?
 449. Що таке «протокол»?
 450. Хто є сторонами в міжнародному договорі?
 451. Хто є «учасником переговорів» у процесі укладення міжнародного договору?
 452. Що означає «договірна сторона»?
 453. Що означає «учасник договору»?
 454. Що таке «нотифікація»?
 455. Що таке «визнання»?
 456. Що означає «протест» у міжнародному договірному праві?
 457. Що означає «самовиконуваний договір міжнародного права»?
 458. Що означає «несамовиконуваний договір міжнародного права»?
 459. Як називається договір, вступ або приєднання до якого нових учасників не допускається самим договором або таке неможливо в силу специфічної природи такого договору?
 460. Як називається договір, що допускає приєднання до нього нових учасників, але, як правило, за згодою всіх або переважної більшості інших учасників?
 461. Як називається договір, учасниками якого можуть бути будь-які держави без жодних обмежень?
 462. Яким органом державної влади укладається міждержавний договір згідно національного законодавства України про порядок укладення міжнародних договорів?
 463. Яким органом державної влади укладається міжурядовий договір згідно національного законодавства України про порядок укладення міжнародних договорів?
 464. Яким органом державної влади укладається міжвідомчий договір згідно національного законодавства України про порядок укладення міжнародних договорів?
 465. У яких випадках можливе укладення міжнародного договору, який суперечить Конституції України?
 466. У якій формі укладається міжнародний договір?
 467. За згодою якої кількості держав відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. приймається текст міжнародного договору?
 468. Як приймається текст міжнародного договору на міжнародній конференції відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 469. Який спосіб вираження згоди на обов'язковість договору передбачений у Віденській конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 470. Який спосіб вираження згоди на обов'язковість договору передбачений у Віденській конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 471. Який спосіб вираження згоди на обов'язковість договору передбачений у Віденській конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 472. З якого моменту ратифікаційні грамоти, документи про прийняття, затвердження або приєднання означають згоду держави на обов'язковість для неї договору?
 473. Які найбільш поширені мови міжнародних договорів застосувались в історичному аспекті?
 474. Якими мовами здійснюється укладення двосторонніх договорів?
 475. Якими мовами здійснюється укладення багатосторонніх договорів?
 476. Як називаються мови, якими ведеться дискусія в головних органах конференції або організації, укладаються або публікуються офіційні документи (протоколи, рішення, заключні акти і т. ін.)?
 477. Як називаються мови, що використовуються для обговорення питань у робочому допоміжному органі конференції або організації чи при розробці тексту документів у них?
 478. Якими мовами відбувається укладання договорів у рамках ООН?
 479. Які мови у рамках ООН використовуються як офіційні?
 480. Які мови у рамках ООН використовуються як робочі?
 481. Що означає в міжнародному договірному праві «період обмеженої свободи»?
 482. Що таке «ратифікаційна грамота»?
 483. Як називається процес, згідно з яким надається згода уповноваженим органом законодавчої влади на обов'язковість міжнародного документа, який з моменту затвердження набирає юридичну силу та становить частину національного законодавства?
 484. Як називається процес, згідно з яким надається згода уповноваженим органом законодавчої влади на обов'язковість міжнародного договору, який з моменту затвердження набирає юридичну силу та становить частину національного законодавства?
 485. Як називається документ, що підтверджує ратифікацію міжнародного договору відповідним органом держави?
 486. Який загальновизнаний принцип склався у практиці укладення міжнародних договорів щодо форми договору?
 487. Який загальновизнаний принцип склався у практиці укладення міжнародних договорів щодо форми договору?
 488. Якому органу державної влади України мають подаватися пропозиції щодо укладення міжнародного договору від імені України, Уряду України?
 489. Якому органу державної влади України мають подаватися пропозиції щодо укладення міжнародного договору від імені України чи Уряду України?
 490. Який орган державної влади України приймає рішення про проведення переговорів і про підписання міжнародних договорів України, які укладаються від імені України?
 491. Який орган державної влади України приймає рішення про проведення переговорів і про підписання міжнародних договорів України, які укладаються від імені Уряду України?
 492. Який орган державної влади України має право вести переговори щодо укладення міжнародного договору без спеціальних повноважень?
 493. Який орган державної влади України має право вести переговори щодо укладення міжнародного договору без спеціальних повноважень?
 494. Який орган державної влади України має право вести переговори щодо укладення міжнародного договору без спеціальних повноважень?
 495. Який орган державної влади України має право підписання міжнародного договору без спеціальних повноважень?
 496. Який орган державної влади України має право підписання міжнародного договору без спеціальних повноважень?
 497. Який орган державної влади України має право підписання міжнародного договору без спеціальних повноважень?
 498. Який орган державної влади України підписує ратифікаційну грамоту?
 499. Який орган державної влади України засвідчує підписом ратифікаційну грамоту?
 500. Який орган державної влади України здійснює обмін ратифікаційними грамотами і передачу грамот про ратифікацію міжнародних договорів України на зберігання депозитаріям?
 501. Який орган державної влади України здійснює реєстрацію чинних міжнародних договорів України?
 502. Який орган державної влади України здійснює функції депозитарію багатосторонніх міжнародних договорів, якщо відповідно до умов цих договорів такі функції покладені на Україну?
 503. Де зберігаються оригінали міжнародних договорів України або у відповідних випадках їх завірені належним чином копії та офіційні переклади?
 504. Які складові елементи можуть входити до структури міжнародного договору?
 505. В якій частині міжнародного договору зазначається мета укладання договору та окреслюється коло відносин, на які поширюється дія конкретного договору?
 506. В якій частині міжнародного договору викладаються умови набуття договором чинності та припинення його дії, мова, на якій укладено договір, місце та порядок зберігання його автентичних примірників?
 507. Як називається офіційний текст міжнародного договору, підписаний уповноваженими на те представниками і скріплений печатками відповідних держав?
 508. У яких формах може проходити підготовка тексту міжнародного договору?
 509. Хто може бути депозитарієм міжнародного договору?
 510. Який зміст принципу «pacta sunt servanda»?
 511. Що означає «сумлінне виконання міжнародного договору»?
 512. Що означає «неухильне дотримання міжнародного договору»?
 513. З якого моменту ратифікаційні грамоти, документи про прийняття, затвердження або приєднання означають згоду держави на обов'язковість для неї договору?
 514. Яка сфера дії Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 515. Коли відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. держава зобов'язана утримуватись від дій, які позбавили б договір його об'єкта й мети?
 516. Коли відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. держава зобов'язана утримуватись від дій, які позбавили б договір його об'єкта й мети?
 517. Які є винятки, коли держава не може формулювати застереження до договору відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 518. Які є винятки, коли держава не може формулювати застереження до договору відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 519. Які є винятки, коли держава не може формулювати застереження до договору відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 520. Які є винятки, коли держава не може формулювати застереження до договору відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 521. Які юридичні наслідки застережень і заперечень проти застережень щодо інших учасників міжнародного договору відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 522. Коли відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. може бути знято застереження, якщо договір не передбачає інше?
 523. Які є умови зняття застережень, якщо договором не передбачено інше, згідно Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 524. Яка сфера обов'язковості договору, якщо інше не випливає з нього відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 525. На основі чого може оспорюватись дійсність договору?
 526. За яких умов відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. держава має право посилатись на помилку як на підставу недійсності її згоди на обов'язковість договору?
 527. За яких умов відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. держава має право посилатись на помилку як на підставу недійсності її згоди на обов'язковість договору?
 528. Що відбувається відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. з помилкою, яка стосується тільки формулювання тексту договору?
 529. Коли відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. можуть мати місце припинення договору або вихід з нього учасника?
 530. Коли два або більше учасників багатостороннього договору можуть укласти угоду про тимчасове зупинення дії положень договору тільки у відносинах між собою?
 531. Коли два або більше учасників багатостороннього договору можуть укласти угоду про тимчасове зупинення дії положень договору тільки у відносинах між собою?
 532. Коли два або більше учасників багатостороннього договору можуть укласти угоду про тимчасове зупинення дії положень договору тільки у відносинах між собою?
 533. Кому відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. надсилається оповіщення або повідомлення, зроблене будь-якою державою якщо немає депозитарію?
 534. Що означає термін «депозитарій»?
 535. Кому відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. надсилається оповіщення або повідомлення, зроблене будь-якою державою?
 536. Що не відноситься до функцій депозитарію відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 537. Що не відноситься до функцій депозитарію відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 538. Що не відноситься до функцій депозитарію відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 539. Що відноситься до функцій депозитарію відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 540. Що відноситься до функцій депозитарію відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 541. Що відноситься до функцій депозитарію відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 542. Що відноситься до функцій депозитарію відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 543. Коли депозитарій відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. у випадку виявлення помилки, вносить виправлення до тексту і надсилає копію його учасникам?
 544. Що є наслідком зупинення договору відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 545. Який існує обов'язок держав у період зупинення дії міжнародного договору, згідно Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.?
 546. Яка сфера дії Віденської конвенції про право договорів між державами і міжнародними організаціями 1986 року?
 547. Яка сфера дії Віденської конвенції про право договорів між державами і міжнародними організаціями 1986 року?
 548. Яка сфера дії Віденської конвенції про право договорів між державами і міжнародними організаціями 1986 року?
 549. Як називається міжнародна угода, укладена між державами в письмовій формі і регульована міжнародним правом, незалежно від того, чи викладена така угода в одному документі, двох чи кількох зв'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретного найменування?
 550. Як називається міжнародний акт, за допомогою якого держава виражає, в міжнародному плані, свою згоду на обов'язковість для неї договору?
 551. Як називається міжнародний акт, за допомогою якого держава виражає, в міжнародному плані, свою згоду на обов'язковість для неї договору?
 552. Як називається міжнародний акт, за допомогою якого держава виражає, в міжнародному плані, свою згоду на обов'язковість для неї договору?
 553. Як називається міжнародний акт, за допомогою якого держава виражає, в міжнародному плані, свою згоду на обов'язковість для неї договору?
 554. Як називається одностороння заява в будь-якому формулюванні і під будь-якою назвою, зроблена державою при підписанні, ратифікації, прийнятті або приєднанні до договору, за допомогою якого вона бажає виключити або змінити юридичну дію певних положень договору в їхньому застосуванні до цієї держави?
 555. Що таке конкордат?
 556. Що таке «джентльменська угода»?
 557. Згідно Віденської конвенції 1969 р., як називається держава, яка погодилась на обов'язковість для неї договору, незалежно від того, чи набрав договір чинності чи ні?
 558. Згідно Віденської конвенції 1969 р., як називається держава, яка погодилась на обов'язковість для неї договору і для якої договір є чинним?
 559. Як називається держава, яка не є учасником договору?
 560. Як може бути виражена згода міжнародної організації на обов'язковість для неї договору?
 561. Що означає принцип «раса sunt servanda»?
 562. Що таке «парафування»?
 563. Що означає підписання тексту міжнародного договору ad referendum?
 564. У якому випадку ратифікація є обов’язковою стадією?
 565. В чому полягає застереження до міжнародного договору?
 566. Які наслідки не реєстрації в Секретаріаті ООН двостороннього міждержавного договору?
 567. У якому випадку держави дотримуються правила альтернату?
 568. Коли можлива денонсація міжнародного договору?
 569. Що таке ратифікація?
 570. Що таке застереження?
 571. Що таке скасування міжнародного договору?
 572. Що означає термін «новація»?
 573. У якому випадку можливе приєднання до договору?
 574. Що таке парафування?
 575. Як називається процедура, за допомогою якої прийнятий текст договору оголошується остаточним?
 576. Що таке денонсація?
 577. Що є підставою відносної недійсності договору?
 578. Як називається процес збору та обробки інформації щодо відповідності поведінки суб’єктів міжнародного права нормам обов’язкового для них міжнародного договору?
 579. Який вид тлумачення міжнародного договору має найвищу юридичну силу?
 580. Як називається відмова держави від договору з попереднім попередженням інших учасників, коли така відмова, її порядок і умови прямо передбачені договором?
 581. Як називається процедура скріплення ініціалами уповноважених осіб кожної сторони договору, що виражає згоду з текстом?
 582. Як називається галузь міжнародного публічного права, що складається з норм і принципів, які визначають порядок здійснення відносин між державами та міжнародними організаціями, правове становище і порядок діяльності органів зовнішніх зносин та їх посадових осіб, а також встановлюють привілеї та імунітети представників держав і міжнародних міжурядових організацій?
 583. Що є предметом права зовнішніх зносин?
 584. Які підгалузі включає система права зовнішніх зносин як галузі міжнародного публічного права?
 585. Назвіть основні джерела права зовнішніх зносин?
 586. Які органи відносять до внутрішньодержавних органів зовнішніх зносин?
 587. Які органи відносять до зарубіжних органів зовнішніх зносин?
 588. Які органи відносять до постійних зарубіжних органів зовнішніх зносин?
 589. Які органи відносять до тимчасових зарубіжних органів зовнішніх зносин?
 590. Що означає активне посольське право?
 591. Що називається право відправляти дипломатичних представників в інші держави?
 592. Як називається право приймати дипломатичних представників інших держав?
 593. Що означає пасивне посольське право?
 594. Що таке дипломатичне представництво?
 595. Як називається орган акредитуючої держави, утворений на території держави перебування для підтримки дипломатичних відносин між ними?
 596. Що таке посольство?
 597. У результаті чого відбувається встановлення дипломатичних відносин?
 598. Що таке кумуляція місій?
 599. Як називається виконання дипломатичних функцій послами, призначеними за сумісництвом?
 600. Які існують види дипломатичних представництв у сучасному міжнародному праві?
 601. Що таке «нунціатура»?
 602. Що таке «інтернунцій»?
 603. Хто є членами дипломатичного персоналу?
 604. Які класи глав дипломатичних представництв закріплює Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р.?
 605. Що таке дипломатичний ранг?
 606. Як називається спеціальне звання, яке відповідно до існуючих в кожній країні законів та правил проходження дипломатичної служби присвоюється дипломатичним працівникам?
 607. У якому випадку можливе позбавлення дипломатичного рангу дипломатичного представника в Україні?
 608. Що таке дипломатичний корпус у широкому розумінні?
 609. Як називається сукупність усіх дипломатичних представників, які акредитовані у даній державі?
 610. Що таке дипломатичний корпус у вузькому розумінні?
 611. Як називається сукупність глав усіх акредитованих дипломатичних представництв?
 612. Хто очолює дипломатичний корпус?
 613. Хто такий дуаєн-старшина?
 614. Що означає агреман?
 615. Як називається надання згоди приймаючої держави на призначення певної особи головою дипломатичного представництва?
 616. Як називається документ, після вручення якого глава дипломатичного представництва приступає до виконання своїх обов’язків?
 617. Що таке вірча грамота?
 618. Що може бути підставою припинення повноважень голови дипломатичного представництва?
 619. Що може бути підставою припинення повноважень голови дипломатичного представництва?
 620. Як називається документ, що підтверджує припинення повноважень голови дипломатичного представництва?
 621. Що таке відклична грамота?
 622. Якими функціями володіє дипломатичне представництво?
 623. Якими функціями не володіє дипломатичне представництво?
 624. Кому належить право на відмову від імунітету від юрисдикції дипломатичного агента?
 625. У якому випадку архіви і документи дипломатичного представництва недоторканні?
 626. Без дозволу якої особи представники влади держави перебування не можуть входити у приміщення дипломатичного представництва?
 627. За яких умов може бути розпакована дипломатична пошта?
 628. У яких випадках архіви і документи дипломатичного представництва є недоторканними?
 629. В чому проявляється свобода офіційних зносин дипломатичного представництва?
 630. Який обсяг привілеїв та імунітетів домашніх працівників дипломатичного й адміністративно-технічного персоналу представництва?
 631. Чи користуються члени родини дипломатичного агента дипломатичними привілеями та імунітетами?
 632. В чому виявляється особиста недоторканість особи дипломатичного агента?
 633. Що означає абсолютний імунітет дипломатичного агента від кримінальної юрисдикції держави перебування?
 634. Що означає термін «persona non grata»?
 635. Що означає термін «persona grata»?
 636. Що є підставою для оголошення дипломатичного агента або членів його сім’ї небажаною особою («persona non grata»)?
 637. Які наслідки для дипломатичних та консульських працівників має оголошення їх державою перебування «persona non grata»?
 638. Які правові наслідки розриву дипломатичних відносин для консульських відносин між державами?
 639. Хто виконує функції глави дипломатичного представництва за його відсутності?
 640. Як називається установа, яка входить до системи органів зовнішніх зносин держави і представляє її на визначеній угодою території держави перебування, здійснюючи на ній захист прав та інтересів своєї держави, її громадян і юридичних осіб?
 641. Що таке консульство?
 642. Як називається частина території держави, на яку консульська установа може розповсюджувати свою діяльність?
 643. Що таке консульський округ?
 644. Які існують класи глав консульських установ?
 645. Що таке консульська екзекватура?
 646. Як називається дозвіл приймаючої держави на призначення глави консульської
 647. Як називається акт, що містить відомості про особу, яка призначається главою консульської установи, засвідчує її посаду, категорію або клас, до якого вона належить, і деякі інші відомості про неї?
 648. Що таке консульський патент?
 649. Хто є почесним консулом?
 650. На підставі чого здійснюється встановлення консульських зносин між державами?
 651. З якого моменту консул приступає до виконання своїх обов’язків?
 652. Чи може влада держави перебування заходити в консульські приміщення?
 653. Що таке спеціальна місія?
 654. Яким чином визнаються функції спеціальної місії?
 655. У якому випадку здійснюється направлення або прийняття спеціальної місії?
 656. Коли розпочинаються функції спеціальної місії?
 657. Що є предметом права зовнішніх зносин?
 658. Хто з посадових осіб «ех officio» здійснюють зовнішні зносини держави?
 659. Що відноситься до представництва першого вищого класу?
 660. Хто очолює посольство?
 661. Які повноваження Верховної Ради України у галузі зовнішніх зносин?
 662. Що слід розуміти під поняттям «спеціальна місія»?
 663. Хто може бути нештатним (почесним) консулом?
 664. За чиєю згодою відбувається завершення діяльності спеціальної місії?
 665. Що відноситься до специфічних рис правового статусу голови та персоналу постійного представництва та делегації?
 666. Що відноситься до специфічних рис правового статусу голови та персоналу постійного представництва та делегації?
 667. Що таке міжнародна організація?
 668. Яких учасників міжнародних відносин можна віднести до міжнародних міжурядових організацій?
 669. Яких учасників міжнародних відносин можна віднести до міжнародних неурядових організацій?
 670. Яка одна з основних ознак міжнародної організації?
 671. Які учасники міжнародних відносин володіють найбільшим обсягом міжнародної правосуб'єктності?
 672. Які існують спеціалізовані установи ООН?
 673. Хто може стати членом ООН?
 674. На засіданні якого органу може відбуватися перегляд Статуту ООН?
 675. Які органи складають організаційну структуру СНД?
 676. Як можна класифікувати членів Ради Безпеки ООН?
 677. Який орган ООН покликаний створювати умови стабільності і благополуччя, необхідні для мирних і дружних умов співіснування націй?
 678. На які види поділяються міжнародні організації за порядком прийняття нових членів?
 679. Який один з основних принципів ООН?
 680. Які існують регіональні міжнародні організації?
 681. З якої кількості членів складається Міжнародний Суд ООН?
 682. Які є пріоритетні цілі ОБСЄ?
 683. Де активно використовується інститут спостерігачів?
 684. Які міжнародні нормативно-правові документи, які приймаються в рамках ЄС, мають обов'язкову юридичну силу?
 685. Які міжнародні нормативно-правові акти приймають в рамках Ради Європи?
 686. З якої кількості членів складається Рада Безпеки ООН?
 687. Яка кількість членів Економічної і соціальної Ради ООН?
 688. Яка кількість постійних членів Рада Безпеки ООН?
 689. Яка кількість непостійних членів Рада Безпеки ООН?
 690. На який термін обираються непостійні члени Ради Безпеки ООН?
 691. Яка має бути мінімальна кількість голосів членів Ради Безпеки ООН для прийняття рішення з питань процедури?
 692. У яких випадках рішення Ради Безпеки ООН, що не стосуються процедурних питань, вважаються прийнятими?
 693. На який строк призначається Генеральний Секретар ООН ?
 694. Який орган призначає Генерального Секретаря ООН?
 695. Які функцій та повноваження належать Генеральній Асамблеї ООН?
 696. Що відноситься згідно Статуту ООН до повноважень Генеральної Асамблеї ООН?
 697. Які функції та повноваження покладено згідно Статуту ООН на Генеральну Асамблею ООН?
 698. З яких питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються більшістю в 2/3 від присутніх і приймаючих участь в голосуванні Членів ООН?
 699. З яких питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються більшістю в 2/3 від присутніх і приймаючих участь в голосуванні Членів ООН?
 700. З яких питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються більшістю в 2/3 від присутніх і приймаючих участь в голосуванні Членів ООН?
 701. З яких питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються більшістю в 2/3 від присутніх і приймаючих участь в голосуванні Членів ООН?
 702. З яких питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються більшістю в 2/3 від присутніх і приймаючих участь в голосуванні Членів ООН?
 703. З яких питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються більшістю в 2/3 від присутніх і приймаючих участь в голосуванні Членів ООН?
 704. З яких питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються більшістю в 2/3 від присутніх і приймаючих участь в голосуванні Членів ООН?
 705. З яких питань рішення Генеральної Асамблеї ООН приймаються більшістю в 2/3 від присутніх і приймаючих участь в голосуванні Членів ООН?
 706. Які основні функції та повноваження Економічної і Соціальної Ради ООН?
 707. Які основні функції та повноваження Економічної і Соціальної Ради ООН?
 708. Які основні функції та повноваження Економічної і Соціальної Ради ООН?
 709. Які основні функції та повноваження Економічної і Соціальної Ради ООН?
 710. Яка міжнародна організація була створена і діє без Статуту?
 711. На який орган згідно Статуту ООН покладено головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки?
 712. Які є постійні члени Ради Безпеки ООН?
 713. Який орган відповідно до Статуту ООН здійснює повноваження щодо здійснення досліджень із міжнародних питань у галузі економіки, соціуму, культури, освіти, охорони здоров’я та подібних питань?
 714. Яка кількість держав входить до складу Генеральної Асамблеї ООН?
 715. Який із зазначених нижче головних органів ООН свої статутні функції вже виконав?
 716. Яка мета Ради Європи?
 717. Органом якої міжнародної організації є Європейський суд з прав людини?
 718. Який вищий орган НАТО?
 719. З чого складаються установчі документи Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)?
 720. Що відноситься до первинного права ЄС?
 721. Що означає принцип верховенства права ЄС?
 722. Що таке міжнародне гуманітарне право?
 723. Хто ввів в науковий обіг термін «міжнародне гуманітарне право»?
 724. Що означає міжнародне гуманітарне право у широкому розумінні?
 725. Що означає міжнародне гуманітарне право у вузькому розумінні?
 726. Які підгалузі складають галузь міжнародного гуманітарного права?
 727. Що є об’єктом міжнародного гуманітарного права?
 728. Що означає «застереження Мартенса»?
 729. Що згідно норм міжнародного гуманітарного права визнається міжнародними збройними конфліктами?
 730. Хто може бути сторонами в міжнародному збройному конфлікті?
 731. Як називається особливий спосіб оголошення війни, категорична вимога, яка не допускає ніяких подальших спорів і заперечень, уряду однієї держави, котрий пред'являє її уряду іншої держави під загрозою, що у разі невиконання цієї вимоги до певного терміну уряд, що її заявляє, вживе певних заходів?
 732. Які правові наслідки ведення війни без оголошення у встановленій міжнародним правом формі?
 733. Що означає у міжнародному гуманітарному праві термін «сasus bellі»?
 734. Що означає у міжнародному гуманітарному праві «casus bellі»?
 735. В якій формі відповідно до міжнародного права не здійснюється оголошення війни?
 736. Що означає «театр війни»?
 737. Як називається у міжнародному гуманітарному праві територія воюючих сторін, відкрите море і повітряний простір над ним, у межах яких фактично ведуться воєнні дії?
 738. Що означає «театр військових дій»?
 739. Яка територія може бути віднесена до театру військових дій згідно норм міжнародного гуманітарного права?
 740. Які категорії осіб згідно норм міжнародного гуманітарного права відносять до учасників збройного конфлікту?
 741. Які категорії осіб згідно норм міжнародного гуманітарного права відносять до комбатантів?
 742. Які категорії осіб згідно норм міжнародного гуманітарного права відносять до некомбатантів?
 743. Хто згідно норм міжнародного гуманітарного права визначається комбатантами?
 744. Хто згідно норм міжнародного гуманітарного права відноситься до категорії «комбатантів»?
 745. Хто згідно норм міжнародного гуманітарного права відноситься до категорії «некомбатантів»?
 746. У якому випадку партизани згідно норм міжнародного гуманітарного права визнаються законними учасниками збройного конфлікту?
 747. Хто відноситься до категорії найманців згідно норм міжнародного гуманітарного права?
 748. Хто відноситься до категорії добровольців згідно норм міжнародного гуманітарного права?
 749. Хто відноситься до категорії лазутчиків згідно норм міжнародного гуманітарного права?
 750. Хто відноситься до категорії парламентера згідно норм міжнародного гуманітарного права?
 751. Хто згідно норм міжнародного гуманітарного права відноситься до категорії військових шпигунів?
 752. Які категорії осіб згідно Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 р. не вважаються військовополоненими?
 753. Яким принципом міжнародного гуманітарного права мають керуватися воюючі сторони щодо методів ведення війни?
 754. Чи можливе використання хімічної та бактеріологічної зброї згідно норм міжнародного гуманітарного права?
 755. Чи можливе використання ядерної зброї згідно норм міжнародного гуманітарного права?
 756. Що згідно норм міжнародного гуманітарного права не можна вважати віроломством?
 757. Які згідно норм міжнародного гуманітарного права методи ведення війни є дозволеними?
 758. Як називається система дій військово-морських сил і авіації, що перешкоджають доступу з моря до портів і берегів противника і виходові з цих портів і берегів у море?
 759. Які положення сучасне міжнародне право містить щодо каперства (переобладнання торгових суден у військові)?
 760. Які існують форми припинення військових дій?
 761. Що необхідно згідно норм міжнародного гуманітарного права для юридичного припинення стану війни між воюючими сторонами?
 762. Що означає тимчасове припинення воєнних дій на умовах, узгоджених воюючими сторонами?
 763. Що означає місцеве перемир'я згідно норм міжнародного гуманітарного права?
 764. Що означає загальне перемир'я згідно норм міжнародного гуманітарного права?
 765. Як називається припинення воєнних дій на умовах, продиктованих переможцем?
 766. Що згідно норм міжнародного права потрібно розуміти під нейтралітетом?
 767. Що таке воєнна окупація?
 768. Що згідно норм міжнародного гуманітарного права означає поняття «військовий об’єкт»?
 769. Що згідно норм міжнародного права може бути віднесено до хімічної зброї?
 770. Які обов’язки покладено на держави згідно Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення 1993 р.?
 771. На чому заснована вражаюча дія бактеріологічної зброї?
 772. Чи дозволено застосування ядерної зброї в міжнародному праві?
 773. Які території, відповідно до норм міжнародного права, не можуть бути театром війни?
 774. Які відповідно до міжнародного права цілком заборонені засоби ведення війни?
 775. Які відповідно до міжнародного гуманітарного права заборонені методи ведення війни?
 776. Які існують в міжнародному гуманітарному праві правила ведення війни підводними човнами?
 777. За якої умови морська блокада визнається законною згідно норм міжнародного гуманітарного права?
 778. Що відповідно до Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру, заборонено використовувати серед цивільного населення як метод ведення воєнних дій?
 779. До чого відповідно з положеннями Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру, не можуть бути примушені цивільні особи з причин, пов'язаних з конфліктом?
 780. З якого моменту Женевська конвенція про поводження з військовополоненими застосовується до військовополонених осіб 1949 року?
 781. До якого моменту Женевська конвенція про поводження з військовополоненими застосовується до військовополонених осіб 1949 року?
 782. Що передбачає «застереження Мартенса»?
 783. Які міжнародно-правові документи становлять «право Женеви»?
 784. Як називається у міжнародному гуманітарному праві попередня згода воюючих сторін встановити основні умови мирного договору?
 785. Які правові наслідки можуть виникати у зв'язку з оголошенням війни:
 786. Для яких категорій осіб не настають права та обов'язки військовополонених?
 787. Які правові наслідки можуть виникати у зв'язку із завершенням війни?
 788. Як називається галузь міжнародного права, що регулює відносини між державами та іншими суб'єктами міжнародного права стосовно статусу, порядку використання та охорони морських просторів?
 789. Що відноситься до внутрішніх морських вод?
 790. В якому випадку затоки вважаються внутрішніми водами?
 791. Що означає термін «міжнародні канали»?
 792. Як називається у міжнародному морському праві прилягаючий морський пояс, на який поширюється суверенітет прибережної держави за межами її сухопутної території та внутрішніх вод?
 793. Яка відповідно до норм міжнародного права має бути ширина територіального моря?
 794. Яку ширину прилеглої зони має право встановлювати прибережна держава?
 795. Як називається пояс морських вод прилеглий до територіального моря, в межах якого прибережна держава має право здійснювати контроль з метою недопущення порушень певних правил?
 796. На якій віддалі від берега може розташовуватись прилегла зона?
 797. Щодо яких справ прибережні держави не здійснюють юрисдикції на торгових іноземних суднах?
 798. Які встановлені правила у міжнародному морському праві щодо заходження іноземних військових суден у порти держав?
 799. Як називається район, що знаходиться за межами територіального моря та прилягає до нього, шириною не більше 200 морських миль, що відраховуються від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря?
 800. Яка згідно норм міжнародного морського права має бути ширина виключної економічної зони?
 801. Як називається морське дно та надра підводних районів, що простягаються за межі територіального моря на всьому протязі природного продовження його сухопутної території до зовнішньої межі підводної окраїни материка або на відстань 200 морських миль від вихідних ліній, від яких відраховується ширина територіального моря?
 802. Як називаються частини моря, які не входять ні у виключну економічну зону, ні в територіальне море або внутрішні води будь-якої держави, ні в архіпелажні води держави-архіпелагу?
 803. Який основний принцип міжнародного морського права?
 804. Як у міжнародному морському праві визначається вихідна лінія, від якої вимірюють ширину територіального моря?
 805. Як у міжнародному морському праві визначається вихідна лінія, від якої вимірюють ширину територіального моря?
 806. Який водний простір відноситься до внутрішніх вод прибережної держави?
 807. Якими правами володіють іноземні судна під час перебування в портах прибережної держави?
 808. Якими правами володіють іноземні судна під час перебування в портах прибережної держави?
 809. Які межі юрисдикції прибережної держави щодо іноземних суден, що перебувають у порту, встановлені у міжнародному морському праві?
 810. Які межі юрисдикції прибережної держави щодо іноземних суден, що перебувають у порту, встановлені у міжнародному морському праві?
 811. Відносно чого прибережна держава в межах її виключної економічної зони отримує юрисдикцію?
 812. Відносно чого прибережна держава в межах її виключної економічної зони отримує юрисдикцію?
 813. Відносно чого прибережна держава в межах її виключної економічної зони отримує юрисдикцію?
 814. Якими правами чи свободами володіють іноземні держави у виключній економічній зоні?
 815. Яке правило у міжнародному морському праві застосовується до судна, яке плаває під прапором певної держави?
 816. Яке правило у міжнародному морському праві застосовується до судна, яке плаває під прапором певної держави?
 817. Яке правило у міжнародному морському праві застосовується до судна, яке плаває під прапором певної держави?
 818. Яке положення розкриває зміст свободи риболовства у відкритому морі?
 819. Яке положення розкриває зміст свободи риболовства у відкритому морі?
 820. Яке положення розкриває зміст свободи риболовства у відкритому морі?
 821. Яке положення розкриває зміст права мирного проходу через територіальні води в міжнародному морському праві?
 822. Яке положення розкриває зміст права мирного проходу через територіальні води в міжнародному морському праві?
 823. Яке положення розкриває зміст права мирного проходу через територіальні води в міжнародному морському праві?
 824. У якому випадку згідно норм міжнародного морського права можлива зупинка та стоянка судна, що здійснює мирний прохід через територіальні води?
 825. Які дії згідно норм міжнародного морського права заборонені іноземним суднам під час мирного проходження територіального моря?
 826. Які дії згідно норм міжнародного морського права заборонені іноземним суднам під час мирного проходження територіального моря?
 827. Які дії згідно норм міжнародного морського права заборонені іноземним суднам під час мирного проходження територіального моря?
 828. Що згідно норм міжнародного морського права заборонено для іноземних суден, які здійснюють мирний прохід через територіальні води?
 829. Що згідно норм міжнародного морського права заборонено для іноземних суден, які здійснюють мирний прохід через територіальні води?
 830. Що згідно норм міжнародного морського права заборонено для іноземних суден, які здійснюють мирний прохід через територіальні води?
 831. Яка верхня межа повітряного простору, виходячи із міжнародної практики?
 832. Під чиєю юрисдикцією знаходиться повітряне судно в повітряному просторі іноземної держави?
 833. Як можна класифікувати міжнародні польоти?
 834. На підставі чого повітряне судно здійснює політ над територією іншої держави?
 835. Який орган здійснює державний нагляд за забезпеченням безпеки авіації?
 836. Хто здійснює екстериторіальну юрисдикцію щодо повітряного судна під час польоту в міжнародному повітряному просторі?
 837. Які встановлено зобов’язання держав у Токійській конвенції про злочини та інші акти, що здійснюються на борті повітряного транспорту 1963 року?
 838. Який принцип щодо незаконного захоплення повітряних суден передбачений у Гаазькій конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 року?
 839. Яка держава згідно Гаазької конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 року може встановлювати свою юрисдикцію у разі незаконного захоплення судна?
 840. Що є актом незаконного втручання згідно Монреальської конвенції про боротьбу з актами проти безпеки цивільної авіації 1971 року?
 841. Які основні завдання ІКАО?
 842. Який орган входить до організаційної структури ІКАО?
 843. Що відноситься до нерегулярних польотів згідно Багатосторонньої угоди про комерційні права в нерегулярному повітряному сполученні в Європі 1956 року?
 844. Які принципи міжнародного повітряного права відносять до галузевих?
 845. Які права закріплює принцип повного та виключного суверенітету держав над своїм повітряним простором?
 846. Які права визначає принцип свободи польотів у міжнародному повітряному просторі?
 847. Які зобов’язання держав встановлює принцип забезпечення безпеки міжнародної цивільної авіації?
 848. Які «свободи повітря» використовуються в залежності від обсягів комерційної діяльності?
 849. Як називається галузь міжнародного права, що регулює відносини між його суб’єктами у зв’язку з їх діяльністю з дослідження та використання космічного простору, включаючи небесні тіла, а також визначає права і обов’язки учасників космічної діяльності?
 850. На які держави поширюється дія норм міжнародного космічного права?
 851. Що означає в міжнародному космічному праві поняття «космічний клуб»?
 852. Що є предметом міжнародного космічного права?
 853. Що прийнято розуміти в міжнародному космічному праві під поняттям «космічні об'єкти»?
 854. Що таке «космічне сміття»?
 855. Які існують види космічних об’єктів?
 856. У яких цілях може використовуватись космос згідно норм міжнародного космічного права?
 857. Яким принципом згідно норм міжнародного космічного права керуються при дослідженні космосу?
 858. Як визначається згідно норм міжнародного космічного права поняття «космонавт»?
 859. Чи дозволяється відповідно до Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах використання воєнного персоналу на Місяці?
 860. Чи може бути космос об’єктом державного привласнення?
 861. У чиїй власності відповідно до Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах може бути поверхня Місяця, а також ділянки її поверхні або надр?
 862. Якою згідно Конвенції про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір 1975 р., є реєстрація таких об’єктів?
 863. Що відповідно до Конвенції про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір включається до поняття «космічний об’єкт»?
 864. Як згідно норм міжнародного космічного права вирішується питання щодо реєстрації космічного об’єкта, якщо його запуск здійснюють дві або більше держав?
 865. Яким органом відповідно до Конвенції про реєстрацію об'єктів, що запускаються в космічний простір, визначається зміст кожного реєстру космічних об'єктів, а також умови його ведення?
 866. В чиїх інтересах відповідно до Договору про космос здійснюється дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла?
 867. Чи підлягає відповідно до Договору про космос космічний простір, включаючи Місяць та інші небесні тіла, національному присвоєнню?
 868. Який статус космічного простору визначений у нормах міжнародного космічного права?
 869. З яким видом зброї відповідно до Договору про космос держави-учасниці Договору зобов’язуються не виводити об’єкти на орбіту навколо Землі?
 870. Який статус Місяця та інших небесних тіл визначений у нормах міжнародного космічного права?
 871. Як визначено статус космонавтів відповідно до Договору про космос?
 872. Яким чином відповідно до Конвенції про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір, запускаюча держава реєструє космічний об’єкт, що запускається на орбіту навколо Землі або далі в космічний простір?
 873. Кого запускаюча держава у разі створення реєстру космічних об’єктів інформує відповідно до Конвенції про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір?
 874. На основі чого відповідно до Договору про космос всі станції, установки, обладнання і космічні кораблі на Місяці та інших небесних тілах відкриті для представників інших держав-учасниць цього Договору?
 875. У яких цілях відповідно до Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах державами використовується Місяць?
 876. Яку відповідальність за спричинення шкоди передбачено в міжнародному космічному праві, якщо запуск космічного об'єкту здійснили спільно дві або більше держав?
 877. Протягом якого терміну може бути пред’явлена претензія про компенсацію за шкоду запускаючій державі?
 878. У якій валюті виплачується компенсація, якщо держава-позивач і держава, яка повинна виплатити компенсацію на підставі Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами, не приходять до згоди щодо тої чи іншої форми компенсації?
 879. На кого покладаються витрати, пов’язані з роботою Комісії з розгляду претензій?
 880. Які положення згідно юрисдикції і контролю щодо космонавтів передбачені в міжнародному космічному праві?
 881. Що не відноситься до шкоди, яка завдана космічними об’єктами?
 882. На якій висоті проводиться розмежування повітряного простору та космічного простору?
 883. Хто надає дозвіл та здійснює постійне спостереження відповідно до Договору про космос за діяльністю неурядових юридичних осіб у космічному просторі, включаючи Місяць та інші небесні тіла?
 884. Що таке космічний простір?
 885. Який міжнародно-правовий акт не відноситься до актів міжнародного космічного права?
 886. Який міжнародно-правовий акт відноситься до актів міжнародного космічного права?
 887. Що розуміють під міжнародним комічним правом?
 888. Який основний принцип правового режиму космічного простору та небесних тіл?
 889. Яке положення не відноситься до принципів міжнародного космічного права?
 890. В чому полягає часткова демілітаризація комічного простору?
 891. Який статус має Місяць та інші небесні тіла?
 892. На якій висоті встановлено межу між повітряним простором і космічним простором?
 893. Що являють собою космічні об’єкти?
 894. Що являють собою небесні тіла?
 895. Що являють собою об’єкти міжнародного космічного права?
 896. Яке положення відноситься до прав держав у зв'язку з їх космічною діяльністю?
 897. Яке положення відноситься до обов’язків держав у зв'язку з їх космічною діяльністю?
 898. Хто несе відповідальність за діяльність міжнародної організації в космічному просторі?
 899. Який міжнародно-правовий акт вперше закріпив основні засади міжнародного космічного права?
 900. Протягом якого строку може бути висунута претензія про компенсацію шкоди, заподіяної внаслідок запуску космічного об’єкту?
 901. В якому випадку держава несе абсолютну відповідальність за шкоду заподіяну випущеним нею космічним об’єктом?
 902. Яким шляхом держава НЕ може висувати претензію про компенсацію за завдану космічним об’єктом шкоду?
 903. Як відбувається врегулювання претензій про компенсацію шкоди, завданої космічним об’єктом, якщо не вдалося досягнути домовленостей дипломатичними шляхами?
 904. Як має здійснюватися дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла?
 905. Що слід розуміти під поняттям «міжнародні злочини»?
 906. Що в міжнародному праві включається до категорії міжнародних злочинів?
 907. Що є злочинами проти миру?
 908. Що розкриває зміст поняття «планування агресивної війни»?
 909. Що означає згідно норм міжнародного права вторгнення чи напад збройних сил держави на території іншої держави, чи будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення чи нападу, чи будь-яка анексія з застосуванням сили на території іншої держави чи її частини?
 910. В якому міжнародно-правовому акті міститься визначення актів агресії?
 911. Який злочин можна віднести до категорії міжнародних злочинів?
 912. Який злочин можна віднести до злочину міжнародного характеру?
 913. Який суб’єкт міжнародного права може вимагати припинення міжнародного злочину та ліквідації його наслідків?
 914. Що згідно норм міжнародного права потрібно розуміти під поняттям «геноцид»?
 915. Хто був автором поняття «геноцид» та одним з розробників Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього?
 916. Які дії не можна кваліфікувати як піратство?
 917. Що розуміється під геноцидом відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього 1948 р.?
 918. Який міжнародний злочин можна визначити як здійснення політики і практики расової сегрегації і дискримінації?
 919. Що означає апартеїд як різновид злочинів проти людства?
 920. Що означає арешт, затримка чи викрадення людей державою чи політичною організацією, чи з їхнього дозволу, за їхньою підтримкою чи з їхньої згоди, при наступній відмові визнати таке позбавлення волі чи повідомити про долю чи місцезнаходження цих людей з метою позбавлення їх захисту з боку закону протягом тривалого періоду часу?
 921. Які злочини згідно Статуту Нюрнберзького військового трибуналу віднесено до категорії військових злочинів?
 922. Які злочини Статут Нюрнберзького трибуналу відніс до категорії злочинів проти людяності?
 923. Чи може посадове становище підсудних, їх положення в якості глав держави або інших відповідальних чиновників різних урядових відомств розглядатися як підстава для звільнення від відповідальності за вчинення міжнародних злочинів згідно Статуту Нюрнберзького військового трибуналу?
 924. Чи звільняє від відповідальності згідно Статуту Нюрнберзького військового трибуналу той факт, що підсудний діяв за розпорядженням уряду або за наказом начальника?
 925. Які додаткові склади злочинів було включено Статутами трибуналів для Югославії і Руанди до категорії злочинів проти людяності?
 926. Які злочини Римський статут Міжнародного кримінального суду відносить до категорії злочинів проти людяності?
 927. Що є злочином, який є проявом міжнародного тероризму?
 928. Що є злочинами, які посягають на свободу людини?
 929. Які злочини міжнародного характеру посягають на суспільну, у тому числі й економічну, безпеку ?
 930. Які злочини міжнародного характеру посягають на здоров'я населення і суспільну мораль?
 931. Які злочини можна віднести до злочинів міжнародного характеру, що завдають шкоди економічному розвиткові держав?
 932. Які дії визначаються злочинами відповідно до Гаазької конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 р.?
 933. Які діяння вважаються злочинами відповідно до Монреальскої конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 р.?
 934. Які особи користуються міжнародним захистом згідно Конвенції про запобігання і покарання злочинів проти осіб, що користуються міжнародним захистом 1973 р.?
 935. Які діяння визнаються карними згідно Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 р.?
 936. Які дії є піратством відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй по морському праву 1982 р.?
 937. Яким судном може відбуватися захоплення піратського судна чи піратського літального апарату?
 938. Які діяння визначаються караними злочинами згідно Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми й експлуатацією проституції третіми особами 1950 р.?
 939. Які зобов’язання щодо держав-учасниць передбачено у Європейській конвенції про контроль за придбанням і збереженням вогнепальної зброї приватними особами 1978 р.?
 940. У яких випадках підробки грошових знаків згідно Женевської конвенції по боротьбу з незаконною підробкою грошових знаків 1928 р. передбачено обов’язок держави притягнути до відповідальності винних осіб?
 941. Що є доходами відповідно до Конвенції Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності 1990 р.?
 942. Які дії визначено злочинними згідно Конвенції Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності 1990 р.?
 943. В якому міжнародно-правовому акті передбачено відповідальність за злочини, вчинені у виключній економічній зоні?
 944. В якому міжнародно-правовому акті передбачено відповідальність за злочини, вчинені на континентальному шельфі?
 945. Об’єктом якого злочину є безпека природи як середовища проживання людини, забруднення навколишнього середовища, що має невідворотні наслідки, як для природи, так і для існування людини?
 946. Що означає екстрадиція?
 947. На підставі яких правових норм здійснюється видача осіб (екстрадиція)?
 948. Що слід розуміти під поняттям «видача осіб» згідно норм міжнародного кримінального права?
 949. Які особи згідно з міжнародним правом підлягають видачі?
 950. Які злочини можна віднести до категорії міжнародних злочинів?
 951. Що означає поняття «міжнародний тероризм»?
 952. Яка основна ціль Інтерполу?
 953. Який вищий орган управління Інтерполу?
 954. Який постійнодіючий робочий орган Інтерполу?
 955. Які види розшуку використовуються у практиці Інтерполу?
 956. До чого зобов’язує органи національної поліції «червоний циркуляр», отриманий від Генерального секретаріату Інтерполу?
 957. До чого зобов’язує органи національної поліції «зелений циркуляр», отриманий від Генерального секретаріату Інтерполу?
 958. У якому випадку Генеральним секретарем Інтерполу видається «синій циркуляр»?
 959. Які в міжнародному кримінальному праві діють принципи боротьби зі злочинністю?
 960. Що є предметом міжнародного поліцейського співробітництва?
 961. Які основні джерела процесуальних норм Нюрнберзького і Токійського трибуналів?
 962. Чи передбачалось право на апеляцію в Статуті Нюрнберзького трибуналу?
 963. Який орган не входить в організаційну структуру Міжнародних кримінальних трибуналів з колишньої Югославії та Руанди?
 964. Що не входить до предметної юрисдикції Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії?
 965. На яке коло осіб поширюється персональна юрисдикція Міжнародних кримінальних трибуналів з колишньої Югославії та Руанди?
 966. Які межі часової юрисдикції Міжнародного кримінального трибуналу з Руанди?
 967. Де знаходиться згідно Статуту Міжнародного Кримінального Суду даний Суд?
 968. Який орган не входить в організаційну структуру Міжнародного Кримінального Суду?
 969. З діяльністю яких органів пов’язують виникнення та розвиток міжнародного кримінального права?
 970. Що належить до міжнародного матеріального кримінального права?
 971. Що належить до міжнародного кримінально-процесуального права?
 972. Що закріплює міжнародне кримінально-виконавче право?
 973. В якому акті вперше була здійснена класифікація міжнародних злочинів?
 974. Як називається постійний орган, уповноважений здійснювати юрисдикцію щодо осіб, винних у вчиненні міжнародних злочинів?
 975. До якої групи міжнародних злочинів, згідно Статуту Нюрнберзького трибуналу, відноситься безглузде руйнування міст та сіл, не виправдані воєнною необхідністю?
 976. До якої групи міжнародних злочинів, згідно Статуту Нюрнберзького трибуналу, відноситься планування, підготовка, розв'язування або ведення агресивної війни?
 977. До якої групи міжнародних злочинів, згідно Статуту Нюрнберзького трибуналу, відноситься вбивство, катування чи викрадення в рабство цивільного населення окупованої території?
 978. Яка ознака не є характерною для міжнародних злочинів?
 979. Яка ознака є характерною для міжнародних деліктів?
 980. Яка ознака є характерною для злочинів міжнародного характеру?
 981. Яка ознака є характерною для міжнародних злочинів?
 982. Що означає термін «агресія»?
 983. Що означає термін «апартеїд»?
 984. Що означає термін «геноцид»?
 985. Яка ознака не є обов’язковою для кваліфікації діяння як злочину проти людства?
 986. До якої групи міжнародних правопорушень відносять незаконне захоплення і використання ядерного матеріалу?
 987. Яка ознака є обов’язковою для кваліфікації діяння як військового злочину?
 988. Яке міжнародне правопорушення не відносять до злочинів міжнародного характеру?
 989. Яке міжнародне правопорушення відноситься до злочинів міжнародного характеру?
 990. До яких міжнародних правопорушень відноситься розповсюдження порнографічних видань та торгівля ними?
 991. Яка ознака притаманна злочинам міжнародного характеру?
 992. Який міжнародний судовий орган наділений комплементарною юрисдикцією?
 993. Який міжнародний судовий орган був створений як постійно діючий?
 994. Який міжнародний злочин має «синтетичний» характер?
 995. Який міжнародний судовий орган не був створений в якості ad hoc?
 996. Що означає комплементарна юрисдикція Міжнародного кримінального суду?
 997. Якою є предметна юрисдикція Міжнародного кримінального суду?
 998. Якою є предметна юрисдикція Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії?
 999. Яке положення не характеризує міжнародну кримінальну юрисдикцію Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії?
 1000. Яке положення характеризує кримінальну юрисдикцію Міжнародного трибуналу для Руанди?
 1001. В якому випадку справа не приймається до розгляду Міжнародним кримінальним судом?
 1002. Яка міжнародна організація має за мету переслідування злочинців?
 1003. Що не входить до складу Інтерполу?
 1004. Як називається процесуальна дія, що полягає в передачі особи державою, на території якої вона перебуває, іншій державі з метою притягнення такої особи до кримінальної відповідальності або для виконання обвинувального судового вироку?
 1005. Коли екстрадиція не може бути здійснена?
 1006. Яке положення не відноситься до загальновизнаних принципів екстрадиції?
 1007. Що відбувається у разі, якщо вимагається видача особи, яка є громадянином запитуваної держави?
 1008. Яка особливість системи передачі осіб, які вчинили злочин, між державами - членами Європейського Союзу?